TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 22

22
Bülten
2018
TEMMUZ
T Ü B İ T A K ’ t a n T e k n o l o j i P l a t f o r m l a r ı n a 5 0 M i l y o n L i r a y a K a d a r D e s t e k
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün
ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak“YüksekTeknoloji
Platformları Çağrısı”na çıktıklarını belirterek, “28 Eylül’e kadar
başvuru yapılabilecek çağrı iki faz olarak tanımlandı. İlk fazda
destek miktarı 100 bin lira olacak, başarılı bulunan her bir yük-
sek teknoloji iş birliği platformuna ikinci fazda 50 milyon liraya
kadar hibe destek sağlanacak”dedi.
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi
Destek Programı kapsamında başlatılan“YüksekTeknoloji Plat-
formları Çağrısı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK’ın,
Türkiye’de kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin öncüsü oldu-
ğuna işaret eden TÜBİTAK Başkanı, kurumun ülkenin Ar-Ge
ekosistemine yaptığı katkılara bir yenisini daha eklediğini ifade
etti. 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, yüksek teknoloji odaklı
ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik, Araştırma Destek
Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yeni “Mükemme-
liyet Merkezi Destek Programı”nın başlatıldığını bildiren Prof.
Dr. Hasan Mandal, bu kapsamda ilk olarak “Yüksek Teknoloji
Platformları Çağrısı”nın açıldığını dile getirdi. TÜBİTAK Başkanı,
araştırmacıların ve araştırma altyapılarının en büyük destekçi-
si olan TÜBİTAK’ın, bu çağrıyla Ar-Ge yapan birimler arasında,
ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite-sanayi iş birliği
yöntemiyle, teknoloji aktarımını hızlandırmayı amaçladığını
söyledi.
“İlk Fazda 100 Bin Lira, İkinci Fazda 50 Milyon Lira Hibe”
Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, özel sek-
tör Ar-Ge, tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş
birliği yaparak geliştirdikleri ürün ve teknolojileri, özel sektöre
transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluş-
turulmasını hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal,
“İlgili paydaşlarca uzunca zamandır beklenen çağrı iki faz ola-
rak tanımlandı. İlk fazda oluşturulacak iş birliği ağının stratejik
araştırma programını hazırlaması, bu çerçevede geliştirilecek
teknolojinin kullanımına yönelik kritik adımları içeren teknoloji
kazanımyol haritası ve iş birliği platformunun yönetimmodeli-
nin sunulması bekleniyor. Destekmiktarı 100 bin lira olarak be-
lirlen birinci fazın süresi 12 ay olarak planlanıyor”diye konuştu.
Prof. Dr. Hasan Mandal, çağrının ikinci fazına ilişkin olarak da
“İkinci fazda, söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrul-
tusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecek.
Başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna,
ikinci fazda proje esaslı 50 milyon liraya kadar hibe destek sağ-
lanacak. İkinci fazda projeler 4 yıl süreyle desteklenecek, ancak
bu süre sonunda gerektiğinde platformlara ikinci bir 4 yıl daha
destek aktarılacak. Çağrı kapsamında en fazla 10 yüksek tekno-
loji iş birliği platformu desteklenecek”ifadesini kullandı.
“Küresel Rekabette Fırsat Oluşturacak Projeler Öncelikli”
Söz konusu çağrı çerçevesinde desteklenecek projelerin, ta-
nımlanmış çıktı odaklı hedefleri ve bunun için geliştirilecek iş
birliği modelleri olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan
Mandal, ülkeye küresel rekabet ortamında fırsat oluşturacak
projelerin destekleneceğini vurguladı. Projelerde yapay zeka,
üç boyutlu yazıcılar, insansız hava araçları, robotik, gömülü,
akıllı ulaşımve şebeke sistemleri, uydu, ileri haberleşme, yenile-
nebilir enerji, ileri ve akıllı imalat, yeni nesil ilaç ve biyomedikal
teknolojileri gibi konuların öncelikli olacağını aktaran TÜBİTAK
Başkanı, böylece milli savunma ve ekonomiye önemli katkılar
sunmayı istediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Mandal, proje
önerilerinin 28 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e ile-
tilmesi gerektiğini belirterek, “Oluşturulacak yüksek teknoloji
platformlarının yöneticiliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen araştırma üniversiteleri veya Kalkınma Bakanlığı
tarafından desteklenen ve yeterlik alan araştırma altyapıları
tarafından yapılacak. Yüksek Teknoloji Platformlarında, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirdiği Ar-Ge, tasarım
merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları da
yer alacak”dedi.
TÜBİTAK’tan Teknoloji Platformlarına 50 Milyon Liraya Kadar Destek
Yüksek Teknoloji
Platformları Çağrısı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook