TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Toprak Organik Karbonu (TOK) Projesi
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu Projesi Başladı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEMYazılım Teknoloji-
leri Araştırma Enstitüsü (YTE) iş birliğinde yürütülmekte olan
“Toprak Organik Karbonu (TOK) Projesi Bilgilendirme Top-
lantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamında
gerçekleştirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı’nın
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Dinçer’in yanı sıra,
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü M. Mustafa
Gözükara, Genel Müdür Yardımcıları ile ÇEM, Daire Başkanları
ve projede danışman olarak çalışan öğretim üyeleri katıldı.
Projede görev alan uzmanlar ve akademisyenler, katılımcı-
lara, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara (Biyocoğ-
rafya Bölgelerinin Belirlenmesi, Boşluk ve Belirsizlik Analizleri,
Ulusal Ölçekte Toprak Organik Karbon Stoğunun Modellen-
mesi) yönelik detaylı bilgiler aktardı.
Ülke ölçeğinde Toprak Organik Karbon Stokuna etki eden
300’den fazla çevresel faktör kullanıldı ve bu faktörler arasın-
daki ilişki makine öğrenim teknikleri ile tespit edildi. Yapay
zeka yöntemleri kullanılarak üretilen bu haritaya göre Tür-
kiye’de toplam 3 milyar 516 milyon ton karbon stoku depo
edildiği belirlendi. Geliştirilen modele göre orman toprakla-
rındaki ortalama karbon miktarı 56 t/ha, mera topraklarında
49 t/ha ve tarım topraklarında ise 35 t/ha tahmin edildi.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu
(TUCBS) Projesi, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araş-
tırma Enstitüsü (YTE) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmek
üzere başlatıldı. Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere ve
INSPIRE Direktifine uygun olarak Coğrafi Bilgi Sistemi altya-
pısının kurulmasını amaçlayan TUCBS Projesi, kamu kurum
ve kuruluşlarının sorumluluğunda olan coğrafi verilerin,
tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik
standartlarının oluşturulmasını ve coğrafi veri değişim stan-
dartlarının belirlenmesini amaçlıyor.
Projenin, her verinin tema bazında Temel Çalışma Grup-
ları oluşturularak ve veri paylaşımına yönelik standartlar
belirlenerek çok paydaşlı bir proje yönetişimi anlayışıyla
yürütülmesi planlanıyor. Projeye, konusunda uzman yerli ve
yabancı akademisyenlerin, CBS alanında faaliyet gösteren
özel sektör firmalarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Mes-
lek Odaları ve mekânsal veri üretiminde sorumluluk sahibi
kamu kuruluşlarının katkı sağlaması planlanıyor. Projenin
2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook