TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 24

24
Bülten
2018
TEMMUZ
B İ LG E M i l e A z e r b a y c a n S i l a h l ı K u v v e t l e r i ’ n i n O r t a k P r o j e s i N AT O Ta r a f ı n d a n K a b u l E d i l d i
BİLGEM ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ortak Projesi NATO Tarafından Kabul Edildi
2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Odak Grup Toplantıları Gerçekleştirildi
Azerbaycan’ın siber saldırılara karşı direncini teknolojik ve
operasyonel olarak artırmak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Siber
Güvenlik Enstitüsü ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Savaş Oku-
lu’nun ortaklaşa başvurduğu “Advanced Cyber Defence Trai-
ning Course for Azerbaijan” isimli proje önerisi, NATO SPS (Sci-
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Ge-
nel Müdürlüğü politika sahipliğinde, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü proje yürütücülüğünde yürü-
tülen 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı
Projesi Mevcut Durum Analizi çalışmaları kapsamında, Akıllı
Kent Bileşenleri bazlı 15 Odak Grup Toplantısı gerçekleştiril-
di. 77 Akıllı Kent Ekosistemi paydaş kurumundan 490 temsil-
ence for Peace and Security) Programı tarafından kabul edildi.
DDoS Saldırıları ile Mücadele, Güvenli Yazılım Geliştirme, Win-
dows ZararlıYazılımları Analizi ve İleri SızmaTesti Uzmanlığı ko-
nularını teşkil eden 11 gün süreli eğitimprogramı, Eylül ayında
Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.
cinin katıldığı toplantılarda, proje hakkında bilgi verildi, ilgili
Akıllı Kent Bileşeni (Akıllı İnsan, Akıllı Ulaşım, Akıllı Çevre, Akıllı
Yaşam, Akıllı Ekonomi, Akıllı Yönetim vb.) tanıtıldı, Dünya ve
Türkiye’den en iyi uygulamalar ile uygulama motivasyonları
ve zorlukları hakkında yapılan sunum sonrasında paydaşların
mevcut çalışmaları, yaşadıkları sorunlar, vizyona dair beklenti
ve çözümönerileri hakkında bilgi edinildi.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook