TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 28

28
Bülten
2018
TEMMUZ
D o ğ u A n a d o l u B ö l g e s i İ ç i n D e s t i n a s y o n Yö n e t i m i P r o j e s i T Ü B İ TA K T Ü S S İ D E i l e G e r ç e k l e ş t i r i l e c e k
TÜBİTAK TÜSSİDE ve Doğa Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Erzurum, Erzincan, Kars
illerini kapsayan Destinasyon Yönetim Organizasyonu (DYO)
kurulmasına yönelik proje imzalandı.
DAP Başkanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ve kış tu-
rizm potansiyelinin yüksek olduğu Erzurum, Erzincan ve Kars
illerinin bölgesel destinasyon yönetim organizasyonu çatısı
altında yönetilmesi öncelikli müdahale alanları arasında yer alı-
yor. Ayrıca söz konusu illerde yer alan turizm merkezlerindeki
turizm faaliyetlerinin yaz aylarını da kapsayacak şekilde 12 aya
yayılması bölge için önem taşıyor. Anılan turizm merkezleri-
nin ise gerek kış ve gerekse yaz aylarında turizm potansiyeli-
ni ortaya çıkarmaya yönelik bölgesel bir birlikteliğin ve ortak
pazarlama/gelişimstratejilerinin olmadığı ve yeteri kadar turist
çekemedikleri görülüyor. Bu sebeple Erzurum, Erzincan ve Kars
illerinin bölgesel DYO çatısının ve iş birliğinin bölgesel paydaş-
larla oluşturulması kritik önem taşıyor.
Proje kapsamında, kurulması planlanan DYO ile ilgili olarak
yönetimsel çerçeve raporunun tanıtım ve pazarlama strateji-
lerinin oluşturulması ve kurumsallaşma faaliyetlerinin yürütül-
mesi planlandı. Bu doğrultuda öncelikli olarak yapılacak araş-
tırma ve analizler ile bölgenin turizm potansiyeli belirlenecek,
dünyadaki DYO örnekleri incelenecek. Bu aşamanın ardından,
ortaya çıkan potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi-
ne yönelik olarak bölgede tespit edilen turizm merkezlerinin
tanıtım ve pazarlama stratejileri belirlenecek. Son olarak, Des-
tinasyon Yönetim Organizasyonunun yapısı ve iş süreçlerinin
belirlenmesine yönelik olarak kurumsallaşma faaliyetleri ger-
çekleştirilecek.
Farklı iş paketlerinden oluşan bölgesel kalkınma odaklı pro-
jenin 13 ayda tamamlanması öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi İçin Destinasyon Yönetimi
Projesi TÜBİTAK TÜSSİDE ile Gerçekleştirilecek
Elsevier Bilimsel Araştırma ve Kaynak
Çözümleri Eğitimi ULAKBİM’de Gerçekleştirildi
ULAKBİM - Elsevier Yayınevi iş birliği ile yürütülen eğitim
serileri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİ-
TAK Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda “Elsevier Bilimsel
Araştırma ve Kaynak Çözümleri Eğitimi” yapıldı. ScienceDirect
ile etkin araştırmanın kısa yolları; Scopus ile araştırmalarınızı
nasıl hızlandırabilir ve güçlendirebilirsiniz; SciVal:Farklı pers-
pektiflerden araştırma performans analizi; ULAKBİM bilgi ürün
ve hizmetlerinin kısa tanıtımı alt başlıklarında gerçekleştirilen
eğitime, TÜBİTAK’ın farklı birimlerinden 68 araştırmacı katıldı.
TÜBİTAK ULAKBİM Cahit Arf Merkezi tarafından bilgi ürün
ve hizmetlerine yönelik yönelik çalışmalar yürütülüyor, ulusal
ve uluslararası e-bilgi kaynaklarına abonelikler yapılarak araş-
tırmacıların kullanımına sunuluyor. İlgili abonelikler Elektronik
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) kapsamında ülke-
mizdeki ve KKTC’ndeki tüm üniversitelerin, Sağlık Bakanlığına
bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin ve TÜBİTAK ve bağ-
lı enstitülerin erişimine sunuluyor. Yanı sıra, TÜBİTAK ve bağlı
enstitülerin sundukları hizmetler ile araştırma ve geliştirme
alanlarına yönelik olarak spesifik e-bilgi kaynaklarına da abo-
nelikler yapılıyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook