TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha güvenli
yapılabilmesi amacıyla, ARDEB tarafından yürütülen prog-
ramlara, elektronik imzayla başvuru yapılmaya başlandı.
Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvu-
rularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla; Araştırma
Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan
elektronik imza (e-imza) çalışmaları tamamlandı. Bundan
böyle, ARDEB tarafından yürütülmekte olan programla-
ra elektronik imza ile proje başvurusu yapılabilecek. Başta
üniversiteler olmak üzere Türkiye’deki tüm kuruluşlarda ça-
lışan araştırmacıların, Ar-Ge projelerine hibe destek veren
ARDEB, proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha
güvenli yapılabilmesi amacıyla bir ara yüz tasarladı.
Araştırmacıların, zaman ve maliyet avantajı sağlaması he-
deflenerek, evrak işlerinden ziyade bilimsel süreçlere daha
fazla vakit ayırmalarının önünü açan elektronik imzayla baş-
vuru döneminde, herhangi bir problemle karşılaşılmaması
için kapsamlı bir teknik altyapı kuruldu.
Başvurular, 1 Ocak 2019’a kadar basılı ve e-imzayla alına-
cak, ancak bu tarihten itibaren basılı belgelerin gönderilme-
si süreci tamamen ortadan kalkacak ve tüm başvuruların
e-imzayla yapılması zorunlu olacak. Bu nedenle, proje eki-
binde yer almak isteyen kişilerin ve kuruluş yetkililerinin, Ni-
telikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları gerekecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yet-
kilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından
herhangi birisine, kolay ve hızlı şekilde bireysel ve kurumsal
başvuru yapılabilecek ve e-imza sahibi olunabilecek.
TÜBİTAK, ilgili paydaş öneri ve görüşleri kapsamında pro-
je öneri, değerlendirme ve izleme süreçlerini geliştirmeye
devam edecek.
ARDEB Programlarına Başvuru Yapabilmek İçin;
• Proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılım-
cı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik Sertifikaya
(NES) sahip olmaları,
• Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sisteminde doğru
bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve sistemde
yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden
yetki tanımlarını yapmalarının sağlanması,
• Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerek-
li yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu,
kart) temin edilerek kurulması,
• Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve
doğru çalıştığından emin olunması gerekiyor.
Proje başvurularında sıkışıklık yaşanmaması için, NES (Ni-
telikli Elektronik Sertifika) almak üzere, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Serti-
fika Hizmet Sağlayıcılarına yeteri süre kadar önceden baş-
vurulması önem taşıyor. Başvurular bireysel olabildiği gibi
kurumsal da yapılabiliyor. Buna istisna olarak Başbakanlık
Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılacak
olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından
kurumsal olarak yapılabiliyor.
Not:
Soru ve önerileniz için
adresine e-posta gönderebilirsiniz.
TÜBİTAK Proje Başvurularında E-İmza Dönemi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook