TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Akdeniz’de mavi meslekler ve mavi büyüme konularında
sürdürülebilir yönetim ve kullanımı desteklemek için araş-
tırma ve yenilik faaliyetlerinin koordinasyonunun güçlen-
dirilmesini esas alarak, Akdeniz ile ilgili ortak bir vizyonun
geliştirilmesini amaçlayan BLUEMED İnisiyatifi’nin, Stratejik
Araştırma ve İnovasyon Gündemine, ülkemiz katkılarının
oluşturulabilmesi amacıyla, TÜBİTAK’ta bir çalıştay düzen-
lendi.
Avrupa Birliği öncülüğünde bir girişim olan BLUEMED İni-
siyatifi konuları ile ilgili çeşitli Bakanlık ve üniversitelerden
45 katılımcının yer aldığı çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardım-
cısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.
Ardından BLUEMED İnisiyatifi Çalışma Grubu Üyesi ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından; Mavi Ekonomi ve Akde-
niz, Akdeniz İçin Birlik, BLUEMED İnisiyatifi, inisiyatifin gelişi-
mi, BLUEMED Koordinasyon ve Destek Aksiyonu ile Stratejik
Araştırma ve İnovasyon Gündemi hakkında bilgiler verildi.
Çalıştayda ayrıca, TÜBİTAK Uluslararası Iş birliği Dairesi söz
konusu gündeme Bakanlık ve TÜBİTAK birimlerinin öneri ve
katkılarını paylaştı. Ülkemiz önceliklerinin anılan gündeme
nasıl yansıtılabileceği konuları katılımcılar tarafından görü-
şüldü.
BLUEMED İnsiyatifi Çalıştayına; Avrupa Birliği Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çok sayıda tem-
silci katıldı. Ayrıca çalıştaya Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Piri Reis
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversi-
tesi, Mersin Üniversitesi ve Çukurova Kalkınma Ajansından
akademisyenler ve temsilciler katıldı.
Çalıştayın sonunda, anılan Stratejik Araştırma ve İnovas-
yon Gündemine ülkemiz katkısının oluşturularak Avrupa
Komisyonu ile paylaşılabilmesi için tüm katılımcılardan
görüş ve önerilerini toplantıda görüşülen şekilde iletmeleri
istendi.
BLUMED İnisiyatifi Çalıştayı TÜBİTAK’ta Düzenlendi
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook