TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 16

16
Bülten
2018
TEMMUZ
AB Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu
ile Danışma Kurulu Toplantıları TÜBİTAK’ta Yapıldı
Yaklaşık 76 Milyar Avro bütçe ile 2014-2020 yılları arasında
yürütülecek olan Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon
Çerçeve Programı Ufuk2020’nin İzleme veYönlendirme Kurulu
ileDanışma Kurulu toplantıları,TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal’ın başkanlığında, TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçek-
leştirildi.
Avrupa Birliği Çerçeve Programları İzleme ve Yönlendirme
Kurulu ile Ufuk2020 Programı Danışma Kurulu toplantılarında,
Ufuk2020 Programı’nda Türkiye’nin performansını artırmak
adına planlanan faaliyetler, Ulusal İrtibat Noktası ve Program
Komite Delegeleri Sistemi, Program’a ilişkin strateji ve hedef-
ler ile hedefleri gerçekleştirmek adına belirlenebilecek perfor-
mans kriterleri ve tasarlanabilecek ortak eylemler hususlarında
katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alındı.
Anılan kurulların ulusal katılım performansımızı artırmak
adına önemli bir işlevi olacağı değerlendirilerek, katılımcı ku-
rumve kuruluşların kritik katkıları ile ulusal koordinasyon süre-
cinin güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde Ufuk2020 Programı
çerçevesindeTÜBİTAK tarafından yürütülecek olan faaliyetlerin
planlanması ve uygulanması süreçlerine katkı sağlayacağı ko-
nusunda uzlaşıya varıldı.
Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Kültür veTurizmBakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli EğitimBakan-
lığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağ-
lık Bakanlığı, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, DEİK, MÜSİAD, TOBB,
TÜSİAD ve YASED’den oluşan Genişletilmiş Danışma Kurulu,
üst düzey temsilciler düzeyinde katıldılar.
TÜBİTAK 2014 Yılında Ufuk2020 İçin Ulusal Koordinasyon
Kuruluşu Olarak Görevlendirildi
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 18 Haziran 2014
tarihli 27. Toplantısı’nda alınan 2014/105 sayılı kararıyla TÜBİ-
TAK, Ufuk2020 Programı için Ulusal Koordinasyon Kuruluşu
olarak görevlendirilmiş ve ilgili kurumve kuruluşların katılımıy-
la ülkemizin Ufuk2020 Programı’ndan elde edeceği kazanım-
ların daha da artırılması doğrultusunda bir Danışma Kurulu
oluşturulmuştu.
Gelinen aşamada, Ufuk2020 Programı’na ilişkin daha kapsa-
yıcı bir süreç yürütebilmek adına Ufuk2020 Programı Danışma
Kurulu’na üye kurum ve kuruluş sayısı 10’dan 27’ye çıkarıldı.
Bunun yanında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’na katılımı
artırmak adına stratejik faaliyetleri etkin biçimde tasarlamak ve
uygulamaya geçirmek için bir İzleme ve Yönlendirme Kurulu
da oluşturuldu.
AB Ufuk2020 Programı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Danışma Kurulu Toplantıları TÜBİTAK’ta Yapıldı
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook