TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 8

8
Bülten
2018
TEMMUZ
Te c h - I n v e sT R Tü r k i y e Yü k s e k Te k n o l o j i - E r k e n A ş ama Ya t ı r ı m F o n u İ m z a Tö r e n i G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken
Ekonomiye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün
geliştirme potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama
girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla
ülkemiz girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıy-
la hazırlanan Tech-InvesTR TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Serma-
yesi Destekleme Programı İmza Töreni, Grand Hotel Ankara’da
düzenlendi.
Ekonomiden Sorumlu BaşbakanYardımcısı Mehmet Şimşek,
törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok güçlü bir potansi-
yeli olduğunu belirterek “Bütün mesele bizim ekosistemi güç-
lendirmemiz. Son yıllarda bu noktada önemli bir çaba var”diye
konuştu. “Türkiye’yi katma değer zincirinde yukarıya taşımaya,
bilgi ve teknoloji yoğun üretime yönelik güçlü bir adım” diye-
rek, imzaları atılan fonun reformniteliğinde bir adımolduğunu
ifade etti. Şimşek, reformların makro düzeyde olabileceği gibi
mikro düzeyde de yapılabileceğini dile getirdi. Kamunun kay-
naklarını yeni dönemde daha fazla vergi, teşvik ve kredi poli-
tikasıyla, ticarete konu olan üretken alanlara daha çok kaynak
ayıracaklarını vurguladı.
BakanFarukÖzlü: “Teknoloji Tabanlı ErkenAşamaGirişimlere
YatırımYapacakGirişimSermayesi Fonlarını TeşvikEdeceğiz.”
Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Tech-InvesTR
Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu İmza Tö-
reni’nde yaptığı konuşmada, Girişim Sermayesini Destekle-
me Programı olarak adlandırılan programın temel amacının
Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji
ve ürün potansiyelini geliştirmek olduğuna işaret etti. Bakan
Faruk Özlü, “Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım
yapacak girişim sermayesi fonlarını teşvik edeceğiz. Bir yanda
teknoloji, bir yanda girişim, diğer yanda sermaye fonlarını bir-
biriyle eşleştireceğiz”diye konuştu.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bugün imzalanan
anlaşma üzerinde Hazine Müsteşarlığı ile uzun zamandır çalış-
tıklarını ve bu programın iki kurum arasındaki iş birliğinin bir
ürünü olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkanı, program ile ülkemi-
zin yakın dönem hedeflerinden biri olan 2023 kapsamındaki
Türkiye’nin dünyadaki gelişmiş 10 büyük ekonomisinden biri
olma hedefine bir adımdaha yaklaştıkları kaydetti.
“Bu, Süreçle İlgili Paydaşların Tümünün Görüşlerinin
Alındığı Bir Program”
Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasında, bu programın Türki-
ye’ye özgü bir program olduğunun altını çizdi. TÜBİTAK Baş-
kanı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu programın ger-
çekleşme aşamasındaki farklılık; ilgili paydaşlarının görüşleri
alınarak hazırlanmış bir programolmasıdır.”
Ayrıca TÜBİTAK Başkanı şunları kaydetti: “Teknoloji Transfer
Ofislerimiz sayısı 70 kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yöne-
tici Şirketleri sayısı ise 77. Buralar bizim kritik kitlelerimizin bu-
lunduğu yerler. Dolayısıyla bu sürecin ana aktörleri de onlar. Biz
TÜBİTAK olarak üzerimize düşen katkıyı verirken bu kritik kit-
leylemuhatap olacağız, birlikte hareket edeceğiz ve dolayısıyla
sistemin gelişme sürecine de yine katkı vereceğiz. Bu şekilde,
insan kaynağının azlığına da bu yapı katkı vermiş olacak”dedi.
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik alanlarındaki temel sorunlarını
dile getiren Prof. Dr. Mandal, destek sistemlerinin daha çok gir-
di odaklı tasarlandığına ve çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine
dikkat çekti. Prof. Dr. Mandal, “Yüksek teknolojili ürünlerin pro-
totipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor. Ar-
Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri oldukça
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook