TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BM Teknoloji Bankası TÜBİTAK MARTEK Ev sahipliğinde Gebze’de Açıldı
En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) bilim, teknoloji ve inovas-
yon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji
transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan Tek-
noloji Bankası’nın açılış töreni Gebze TÜBİTAK Marmara Tek-
nokent’te gerçekleştirildi.
Teknoloji Bankası Açılış Törende konuşan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Bankası’nın, sayıları
47’yi bulan en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve ino-
vasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki
küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm nokta-
sını oluşturduğunu söyledi. İlk kez Mayıs 2011’de Türkiye’nin
İstanbul’da ev sahipliğini yaptığı IV. Birleşmiş Milletler En Az
Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nda gündeme gelen bu
fikrin, konferans sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Pla-
nı’nda EAGÜ’lere yönelik bir Teknoloji Bankası kurulması çağ-
rısı ile yer bulduğunu hatırlatan Bakan Faruk Özlü, Teknoloji
Bankası’nın operasyonel hale getirilmesinin, Temmuz 2015’te
Addis Ababa’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası BM Kalkınma-
nın Finansmanı Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Planı
ile Eylül 2015’de kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi’nde yer aldığını kaydetti.
Törendeki konuşmasında Teknoloji Bankası’nın kurulması
ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17.8 nolu alt
hedefin gerçekleştirilmiş olduğuna dikkati çeken Bakan Fa-
ruk Özlü: “Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani
dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluş-
turmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların
yardımına koşup; yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halk-
lara yardım eli uzatıyoruz”dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Teknoloji Ban-
kası’nın, birçok fırsat sağlayacağına inandıkları için TÜBİTAK
MARTEK tesislerinde kurulmasına karar verdiklerine işaret
ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Banka, özellikle hem
Gebze’de oluşturmakta olduğumuz Bilişim Vadisi’ne hem de
TÜBİTAK enstitülerimize yakın olabilecek ve MARTEK, Bilişim
Vadisi ve enstitülerimizin oluşturduğu ekosistemden faydala-
nabilecektir. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve enstitülerinin sahip ol-
duğu kabiliyetler ve BilişimVadisi’nin sunacağı imkanların, bir
arayagelmesi ileoluşacak sinerji,Teknoloji Bankası’nıngücüne
güç katacaktır. Teknoloji Bankası’nın ana faaliyet alanlarından
biri olan BilimTeknoloji ve Yenilik Destek Mekanizması kapsa-
mında, hedeflenen ortak iş birliği projeleri için enstitülerimiz,
Teknoloji Bankası’na hem insan kaynağı hem de yeni proje ve
iş birliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır.”
Bakan Faruk Özlü açılış töreninin ardından gerçekleştirilen
panelin deTeknoloji Bankası’nın, EnAz Gelişmiş Ülkeler’in kal-
kınmasında oynayacağı önemli rolün farklı boyutlarıyla anla-
tılabilmesi için bir fırsat teşkil edeceğine inandığını sözlerine
ekledi. Konuşmalar sonrasında TÜBİTAK, Teknoloji Bankası ve
Global Good Fonu arasında EAGÜlerin teknoloji transferi ve
bilim sanayi teknoloji konusunda gelişmelerini ve desteklen-
melerini amaçlayan işbirliklerine yol açması hedeflenen üçlü
Mutabakat Zaptı imzalandı.
Açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün yanı sıra, BM Genel Sekreter Vekili Amina Muham-
med ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülke-
ler Yüksek Temsilcisi Katoa Utoikamanu ile çok sayıda yerli ve
yabancı üst düzey davetli katıldı.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook