TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 12

12
Bülten
2018
TEMMUZ
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkemizin 2023 yılı hedefleri
ve buna bağlı olarak sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yep-
yeni bir program açıldığını bildirdi. “Sanayi Doktora Programı”
adını verdikleri program ile sanayide ihtiyaç duyulan doktora
derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş-
birliği ile yetiştirileceğini ve sanayide doktoralı araştırmacı istih-
damının teşvik edileceğini belirten Prof. Dr. Mandal,“9Temmuz
itibari ile başvuruların kabul edildiği Sanayi Doktora Programı
kapsamında proje başına 2,5 Milyon TL’ye kadar destek verile-
cektir. Program kapsamındaki öğrenciler, eğitimleri süresince
ayda 4 bin 500 TL burs ve doktora sonrasında da istihdamdes-
teği alabileceklerdir”dedi.
Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sa-
nayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli
insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine
yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısının açıldığını belirten
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “TÜBİTAK’ın yeni açı-
lan programında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam
edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yöne-
lik ayda 4 bin 500 TL burs ve mezuniyetleri sonrası özel sektör-
de çalışmaları sürecinde de istihdamdesteği verilecektir”dedi.
Sanayi Doktora Programı’nın paydaşlarını yurt içinde dok-
tora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları,
6550 kapsamında yeterlilik almış araştırma alt yapıları, 5746
kapsamındaki Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip
şirketler ve 4691 sayılı kanun kapsamındaki teknoparklar bün-
yesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri olarak sıralayan
Prof. Dr. Mandal, Sanayi Doktora Programı’nın ayrıntılarına dair
şu bilgileri verdi: “Oldukça kapsamlı olarak tasarlanan Sanayi
Doktora Programı’nda bir üniversite veya araştırma altyapısı-
nın en az bir ya da iki özel sektör kuruluşu ile protokol yaparak
başvurabilecekleri iki farklı işbirliği modeli bulunmaktadır. Pro-
tokol kapsamında desteklenecek projelerde amacımız sadece
nitelikli insan kaynağının sanayiye yönelik alanlarda doktora
yapmasının sağlanması değil, aynı zamanda doktora öğrenci-
lerinin aynı ortamda rekabet öncesine yönelik projelerde bir-
likte eğitim görmeleri ve doktora eğitimleri sonrasında birbir-
lerinin rakibi firmalarda çalışmalarının sağlanmasıdır.”
“Sanayi Doktora Programı Çağrısı 3 Ay Açık Kalacak”
9 Temmuz 2018 itibariyle başvuruya açılan Sanayi Doktora
Programının çağrısının üç ay açık kalacağını bildiren Prof. Dr.
Mandal, proje kapsamında doktora öğrencilerine en fazla beş
yıl süre ile 4 bin 500 TL burs ve işbirliği modeline bağlı olarak
özel sektör kuruluşlarına üç yıl boyunca yüzde 40 ila yüzde 60
oranında değişen istihdam desteği; ayrıca proje yöneticisi ve
akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi verilece-
ğini ifade etti. Prof. Dr. Mandal, programa yalnızca üniversite-
nin ya da araştırma alt yapısının sanayi kuruluşu ile yapacağı
protokol ile TÜBİTAK’a başvurabileceğini ve bursiyerlerin seçi-
minin başvuran kurumlar tarafından yapılacağının altını çizdi.
TÜBİTAK Başkanı, “Projede doktora eğitimlerine yeni başla-
mış olan öğrenciler başta olmak üzere, hali hazırda doktorasına
başlamış öğrencilerin ise tez konularının henüz belirlenmemiş
olması şartı ile projeye dâhil olabilecekler. Ayrıca herhangi bir
yerde çalışmayan öğrencilerin yanı sıra hâlihazırda özel sek-
tör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar yer
alabilecek. Doktora öğrencileri, mezun olduktan sonra iş ara-
malarına gerek olmadan, doktora yaptıkları alanda istihdam
edilecekler. Sanayi Doktorası Bursiyerleri, tez aşamasında TÜ-
BİTAK’ın belirlediği başarı kriterlerini yerine getirirlerse, ayrıca
panel değerlendirmesi olmadan‘2214-AYurtdışı Doktora Sırası
Araştırma Burs Programı’ kapsamında desteklenerek, bir dö-
nem araştırmalarını yurt dışında sürdürebilecek” açıklamasın-
da bulundu.
Tanıtımları başlatılan Sanayi Doktora Programına şimdiden
çok rağbet olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, “TÜBİTAK’ın
bu yeni programı ile sanayinin ihtiyaçlarına yönelik doktoralı
araştırmacı sayısında ve sanayide istihdam edilen doktoralı
araştırmacı sayısında artış olacağına inanıyoruz”dedi.
Sanayide TÜBİTAK Destekli Doktora Dönemi Başlıyor
S a n a y i d e T Ü B İ T A K D e s t e k l i D o k t o r a D ö n e m i B a ş l ı y o r
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook