TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
şama Yatırım Fonu İmza Töreni Gerçekleştirildi
zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün doğ-
rulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bula-
mıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmıyor
ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor”dedi.TeknolojiTransfer
Ofislerinin ekosistemdeki rollerinin değişmesi gerektiğini, yal-
nızca kapasite odaklı olmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr.
Mandal, dünyadaki gelişme eğilimlerinden örnekler verdi.
Prof. Dr. HasanMandal konuşmasında,TÜBİTAK’ın temel stra-
tejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosistemin-
de ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada nitelikli
bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini belirtti. Bu
kapsamda bazı iyileştirme alanları belirlediklerini aktaran Prof.
Dr. Mandal, nitelikli bilgi geliştirme süreçleri kapsamında yeni
destek programlarını teknoloji hazırlık düzeyi odaklı olarak
planladıklarını ve bu kapsamda yakın zamanda yüksek tekno-
loji platform oluşturma çağrısına çıktıklarını belirtti. Teknoloji
Start-up’ları ve Ticarileşme Arayüzleri bağlamında bilgi veren
Prof. Dr. Mandal, sürecin her aşamasında start-up’ları görmek
istediklerinin altını çizdi.
“Önümüzdeki Dönem İçin Stratejimiz: Katılımcılık, Şeffaf-
lık, Esneklik”
TÜBİTAK’ın önümüzdeki dönem stratejilerinin katılımcılık,
şeffaflık ve esneklik üzerine temelleneceğini belirten Prof. Dr.
Mandal, paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda Ar-Ge
destek sisteminin artmasına yönelik harekete geçildiğini, des-
teklenenprojelerinbütçelerinin artırıldığını, bunun en iyi örne-
ğinin 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı olduğunu
belirtti. Başlatılma aşamasındaki TEYDEB 2.0’da, sürecin daha
esnek yönetilebileceğini belirten Prof. Dr. Mandal, bu program-
la prototipten ürüne geçişi temin edecek süreçlerin de dikkate
alınacağını, başarı ve etkinin ölçülmesinin kolaylaştırılacağını,
girişimcilik ve yenilik alanlarında hızlandırıcı program, mentör-
lük gibi kapasite artırıcı faaliyetlerin destekleneceğini söyledi.
Tech-InvesTR Programı Kapsamında TÜBİTAK 100 Milyon
TL’lik Bir Bütçeyle Çağrıya Çıktı
TÜBİTAKTEYDEBGirişimSermayesi DesteklemeGrubu Koor-
dinatörü Elif Koşok, Tech-InvesTR 2018-01 çağrısının ekonomi-
ye katma değer sağlayacak bilgi, teknoloji ve ürün geliştirme
potansiyeli bulunan teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere
yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve bu yolla ülkemizin
girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla ha-
zırlandığını belirtti. Program kapsamında kurulacak girişim
sermayesi fonlarının Hazine Müsteşarlığı, TTO, TGB ile yeterlik
kararı verilen Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcıların
sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaklarını belirten Koşok, fonla-
ra katılan kuruluşların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler
için ödeyeceği katkı paylarının yüzde 50’sinin TÜBİTAK tarafın-
dan hibe şeklinde destekleneceğini, ayrıca kuruluşlara katkı
paylarının yüzde 10’u kadar gene gider desteği sağlanacağını
aktardı.
TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibenin,
kaynak birikimi şartı ve tecrübe birikimi şartı olmak üzere iki
ana koşula bağlı olacağının altını çizen Koşok,“TÜBİTAK ile Ha-
zine Müsteşarlığı arasında 14 Haziran 2018 tarihinde İş Birliği
Anlaşmasının imzalanmasının ardından yürürlüğe giren yeni
Tech-InvesTR programı kapsamında 100milyonTL’lik bir bütçe
ile çağrıya çıkıldığını ve çağrı kapsamında her bir kuruluşa tah-
sis edileilecek hibe destek tutarı asgari 2 milyon TL, azami 20
milyonTL olacağını belirtti.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook