TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 14

14
Bülten
2018
TEMMUZ
T Ü B İ T A K U l u s a l H e d e f l e r e O d a k l a n a c a k
TÜBİTAK Ulusal Hedeflere Odaklanacak
Üniversite Rektörleri, Rektör Yardımcıları ile Üniversite ve
Teknopark Teknoloji Transfer Ofis Yöneticilerinin katılımıyla
gerçekleşen “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni
TÜBİTAK, Yeni Destek Programları ve Arayüz Kuruluşlar, Des-
tek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı”nın açılış ko-
nuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal,
2018 yılı ve sonrası için TÜBİTAK’ın temel stratejisinin; araştır-
ma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal he-
deflere odaklanmak olduğunu belirterek, bu noktada nitelikli
bilgi ve nitelikli insan ihtiyacına vurgu yaptı. Prof. Dr. Hasan
Mandal, TÜBİTAK olarak bütün çalışmaları, bilim, teknoloji ve
yenilik ekosisteminde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çalış-
malarını “Bilim Merkezi Türkiye”, “Teknoloji Üssü Türkiye” ve
“İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” hedefleriyle sürdürdüklerini belir-
tirken, destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik çalışma-
lara devam edeceklerini vurguladı.
“TÜBİTAK Süreçleri Geliştirmeye Devam Edecek”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyadaki ge-
lişme eğilimlerinden örnekler vererek, Türkiye’nin, Ar-Ge ve
yenilik alanındaki temel problemlerine değindi. Bu noktada
destek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığına ve
çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine dikkati çeken Prof. Dr.
Mandal, şöyle devam etti: “Yüksek teknolojili ürünlerin pro-
totipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor.
Desteklerde yeterince odaklanma sağlanamıyor. Ar-Ge
ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri olduk-
ça zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün
doğrulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer
bulamıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri ya-
pılmıyor ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor.”
“Temel Strateji: Ulusal Hedeflere Odaklanmış Nitelikli Bil-
gi ve Nitelikli İnsan”
TÜBİTAK Başkanı, bu yıl ve sonrası için TÜBİTAK’ın temel
stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosis-
teminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada
nitelikli bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini
söyledi. Bu kapsamda bazı özel iyileştirme alanları belirledik-
lerini aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak süreçleri
geliştirmeyi devam ettireceklerini kaydetti. Prof. Dr. Hasan
Mandal, Türkiye’nin, küresel rekabetçilik endeksi sıralamasın-
da daha üst noktalara gelebilmesi için yüksek teknoloji odaklı
çalışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile
getirdi ve TÜBİTAK olarak yakın dönemde aldıkları kararlar
kapsamında yeni destek programları hakkında bilgi verdi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. HasanMandal’ın ardından ARDEB
KAMAG Koordinatörü Mustafa Ay, BİDEB Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Nurper Güz, TEYDEB TEMEG Grubu Koordinatörü Dr.
Alp Eren Yurtseven ve TEYDEB Girişimcilik Destekleme Koor-
dinatörü Dr. Sinan Tandoğan sunumlar yaptı.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook