TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 6

6
Bülten
2018
TEMMUZ
İ z m i r T e k n o l o j i Ü s s ü İ m z a T ö r e n i D ü z e n l e n d i
Başbakan Binali Yıldırım’ın 2011 yılında İzmir için planladığı 35
projesi içinde yer alan İzmir Teknoloji Üssü projesinin protokolü;
Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kuru-
mu Başkanı Habip Asan ve İzmir YüksekTeknoloji Enstitüsü Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Güden arasında imzalandı.
İzmir Teknoloji Üssünde uzun vadede 1 milyon metrekare
üzerinde kapalı alan olacağını, burada küresel ve yerli firmaların
araştırma geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yapaca-
ğını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu projeyi başarılı kılacak en önemli aracımız İYTE’nin olması.
Burada akademik çalışma yapan, doktora ve yüksek lisans yapan
öğrencilerin olması, bu projenin geleceği için en önemli avantaj.
Bu avantajı da katma değere ve ülkemizin gelecek hedeflerine dö-
nüştürmüş olacağız. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek,
Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerinden yararlanacaklar. İzmir Tekno-
loji Üssünün 10 yıllık bir zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını
hedefliyoruz.”
“Türkiye’nin GelecekVizyonuna Öncülük Edecek Bir Proje.”
Başbakan Binali Yıldırım, 2003 yılında 5 olan teknopark sayısının
77’ye çıktığını, 15 yılda ciddi bir gelişimsağlandığını, teknoparklar-
daki toplamhasılanın 82milyar liraya ulaştığını anlattı.“Yaptığımız
düzenlemelerle tam zamanlı Ar-Ge çalışanı sayısını 29 binden 137
bine çıkardık. Aynı dönemde 6 bin olan özel sektörün tamzamanlı
çalışan sayısını 72 bine çıkardık. Eskiden Ar-Ge denince devlet akla
geliyordu. Devletin araştırma, geliştirme yaparak yol alması akılcı
değil, çok da verimli değil. Onun için özel sektöre yavaş yavaş ge-
çiş yapalım ve kaynakları oraya aktaralım.”diye konuşan Başbakan
Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü’nün Türkiye’nin gelecek vizyo-
nuna öncülük edecek bir proje olduğunu belirtti.
Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı Dr. FarukÖzlü:“İzmirTeknoloji
ÜssüTürkBilimveTeknolojiDünyasındaKaldıraçVazifesiGörecek.”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Teknoloji Üs-
sünün yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe
merkezi olacağını, burada 15-20milyar lira Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
oluşturulmasını beklediklerini belirtti. Bakan Faruk Özlü, yaptığı
konuşmada, İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkânlarını bütün-
leştiren üssün, kentin sahip olduğu sanayi ve teknoloji potansiye-
lini bütün unsurlarıyla birlikte harekete geçireceğini söyledi. İzmir
Teknoloji ÜssününTürkiye’nin topyekûn teknoloji geliştirme kapa-
sitesinin artırılmasına hizmet edeceğini dile getiren Bakan Faruk
Özlü, dünyada parmakla gösterilecek projenin, Türk bilim ve tek-
noloji dünyasında da kaldıraç vazifesi göreceğini ifade etti.
“İzmir Teknoloji Üssümüz Yalnızca Ulusal Değil, Aynı Zaman-
da Uluslararası Bir CazibeMerkezi Olacak.”
İzmir Teknoloji Üssünü planlarken tüm paydaşların görüş ve
önerilerini aldıklarını anlatan Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanı söz-
lerine şöyle devam etti: “İzmir Teknoloji Üssünde toplamda farklı
ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğ-
rudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağ-
lanmasını planlıyoruz. Teknoloji Üssünün kurulumu için bir kısmı
Kamu Özel İşbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira
yatırımgerçekleştireceğiz.”
Bakan Faruk Özlü, şirketlerin ihtiyaçlarına uygun biçimde, hız-
lı bir teşvik ve destek sistemi sunacak olan “İzmir Teknoloji Üssü
Teşvik ve Destek Ofisi”ni de hayata geçireceklerine işaret ederek;
Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ortaklığıyla gerçekleştiriyoruz. Ancak şunu ifade etmek
isterim ki; bu büyük projenin ortağı tüm Türkiye’dir, tüm İzmir’dir,
tümbilim ve teknoloji şirketlerimizdir.”diye konuştu.
İzmir Teknoloji Üssünün Türkiye’yi bilimmerkezi, teknoloji üssü,
dijital ve ileri sanayi ülkesi olma hedefine bir adım daha yaklaş-
tıracağına dikkati çeken Bakan Faruk Özlü Türkiye’nin, bin 150’yi
bulan Ar-Ge ve tasarım merkezi, rekor kıran patent sayısı, 312 or-
ganize sanayi bölgesi, 77 teknopark ve bilimmerkeziyle“büyük ve
güçlü Türkiye”hedefine doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, protokol tarafından İzmir Teknoloji
Üssü projesi için imzalar atıldı.
İzmir Teknoloji Üssü İmza Töreni Düzenlendi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook