TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bayburt Üniver-
sitesinde yaptığı konuşmasında “Geleceğe doğru bakabil-
mek için öncelikle bir mevcut durumun analizini yapmak
gerekiyor” dedi. Görevine iki ay önce başladığını ve önceki
deneyimlerini TÜBİTAK’a aktarmak adına yoğun çalışmalar
yaptıklarını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, şunları söyledi:
“Hem akademiden hem iş dünyasından hem de geçmişte
bilim ödülü almış TÜBİTAK üyelerinden epeyce görüş aldık.
Yine süper teşvik almış 19 firmadan, araştırma üniversitele-
rinden, araştırma altyapılarından hepsinden bir görüş ala-
rak geleceğe bakmaya çalıştık. Ama tabii geleceğe doğru
bakabilmek için de öncelikle bir mevcut durumun analizini
yapmak gerekiyor.”
Konuşmasında Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasındaki
AR-GE payının 2016 yılı verilerine göre yüzde 69’luk artış
gösterdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, “2023’e ülke-
nin hedefi var, ‘10 büyük ekonomiden birisi olacağım’ diye.
O kapsamda bir takım hedefler var. Bazen hedefler evet güç
ama hâlâ bir heyecan veriyor, bir sorumluluk veriyor” ifade-
sini kullandı.
TÜBİTAK Başkanı, tam zamanlı eş değer araştırmacı sayı-
sında artış yaşandığını dile getirerek, bilimsel yayın nokta-
sında da artış yaşandığını aktardı. Türkiye’de yılın ilk çeyre-
ğindeki yayınların yüzde 21 dolayında olduğuna işaret eden
Prof. Dr. Hasan Mandal, şöyle devam etti: “Dünya ortalaması
noktasında bakıldığı zaman bu oran 44’lerde. Bizim yayınla-
rımızın büyük çoğunluğu yüzde 32 olarak son çeyrekte yer
alıyor. Yayın sayısındaki nicel artış, nitelik ve kalite boyutun-
da ise ne yazık ki istenen düzeyde değil. TÜBİTAK 2019’da,
Ulusal Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı’ndaki dergilerden
son çeyrektekileri kapsam dışına çıkartacak. Bu durum kay-
nak yetersizliğinden dolayı değil, yanlış yönlendirme yapıl-
masından dolayı. Dolayısıyla aynı ve hatta artan kaynakla
daha nitelikli yayınlar desteklenecek.”
TÜBİTAK’ta 2002 yılında akademi ve sanayiye yönelik sa-
dece tek bir destek programı olduğunu hatırlatan Prof. Dr.
Hasan Mandal, hâlen çok farklı destek programlarının bu-
lunduğunu kaydetti. Yakın zamanda ihtiyaç ve çıktı esaslı,
yüksek teknoloji odaklı, çoklu işbirliklerini içeren platform-
lar oluşturmaya yönelik proje destek programlarını; sana-
yi doktora ve sanayi kürsüleri programlarını; girişimcilik
programını başlatacaklarını paylaştı. Ayrıca TÜBİTAK proje
değerlendirme ve izleme süreçlerinin, destek programları
esaslı yapıdan ihtisas alanlı program yönetimine geçilece-
ğini bildirdi.
Programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk
Coşkun ile 35. Mühendislik Dekanlar Konseyi Toplantısına
katılan Mühendislik Fakültelerinin Dekanları katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 35.
Mühendislik Dekanlar Konseyi Toplantısına Katıldı
TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. HasanMandal, Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde İktisadi İdari Bilimler Fakül-
tesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen 35. MühendislikDekanlar Konseyi Toplantısı
kapsamında, “2023’eDoğru TÜBİTAK ileGeleceğeBakış” konulubir konuşma yaptı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook