TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 26

26
Bülten
2018
HAZiRAN
T Ü B İ TA K U L A K B İ M K o o r d i n a t ö r l ü ğ ü n d e Ö z e l Ö ğ r e n c i l e r e Yö n e l i k H a z ı r l a n a n P r o g r am l a r Ta n ı t ı l d ı
Milli EğitimBakanlığı (MEB) Özel Eğitimve Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezince (ULAKBİM) özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yö-
nelik öğretim programları hazırlandı. Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim program-
larının tanıtım toplantısında, 2 yıllık bir çalışma sonucunda, bu
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik programlar hazırlan-
dığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Programların
uygulanmasının önemine işaret eden Güngör, “Bundan sonra
programların uygulanma aşamasını takip etmemiz, öğretmen-
lerimizin bu konudaki eğitimi ve duyarlılıklarını geliştirmemiz
gerekiyor” dedi. Güngör, özel eğitim öğretmenlerinin yeniliğe
açık olduklarını ifade ederek, hazırlanan programların uygu-
lanmasında zorluk çekeceklerini düşünmediğini söyledi. Prog-
ramların, özel eğitim okullarındaki eğitim ve öğretimin boyu-
tunu ve niteliğini değiştireceğini belirten Güngör, bu okulların
özel eğitimmateryallerini de yenilediklerini kaydetti.
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu da özel eğitim
alanında nitelikli, uygun ve erişilebilir eğitim hizmetinin su-
nulmasının önemine değindi. Öğretim programının eğitim
materyallerini geliştirme çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen
Satoğlu, programı geliştirme çalışmaları kapsamında, bireysel
farklılıklar ve ihtiyaçlar için akademisyenlerden destek aldıkla-
rını anlattı.
TÜBİTAK ULAKBİMKoordinatörlüğünde Hazırlanan Öğre-
tim Programları Tanıtıldı
Toplantıda, TÜBİTAK ULAKBİM koordinatörlüğünde, ala-
nında uzman 45 akademisyen ve 43 öğretmenin görev aldığı
öğretim programı geliştirme çalışmaları kapsamında, erken
çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) için 2, orta ve ağır
zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere
yönelik 29 ve görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere ha-
zırlanan 34 öğretim programı tanıtıldı. Erken çocukluk ve okul
öncesi dönemi için hazırlanan programlarda, bilişsel gelişim,
alıcı dil gelişim, ifade edici dil gelişim, kaba motor gelişim, ince
motor gelişim, sosyal duygusal gelişim ve uyumsal beceriler
gelişim alanları bulunuyor. Orta ve ağır zihinsel engeli ve otis-
tik öğrencilere yönelik hazırlanan programlar, matematik, ha-
yat bilgisi, günlük yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerileri,
görsel sanatlar ve el becerileri, müzik ve oyun, iletişimve sosyal
beceriler, beslenme, sağlık ve güvenlik, okuma yazma dersleri-
ni içeriyor. Görme engelli öğrenciler için hazırlanan programlar
da beden eğitimi ve spor derslerini kapsıyor.
TÜBİTAK ULAKBİM Koordinatörlüğünde Özel
Öğrencilere Yönelik Hazırlanan Programlar Tanıtıldı
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook