TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Dünyadaki tüm fonlayıcı kurum başkanlarını bir araya getir-
meyi hedefleyen ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Küresel Araş-
tırma Konseyi (Global Research Council-GRC) 7. Yıllık Genel Ku-
rul Toplantısı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi.
Ülkemizin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafın-
dan temsil edildiği toplantıda, 53 ülkeden 132 katılımcı bir
araya gelerek ortak sorunları istişare etme ve küresel seviyede
çözümönerilerini tartışma fırsatı buldu.
Ana gündemi “Bilim Diplomasisi” ve “Liyakata Dayalı Bağım-
sız Değerlendirme” konuları olan bu yılki Kurul Toplantısı kap-
samındaTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ilgili konu başlıkları-
na ilişkin düzenlenen panellerin yanı sıra, bölgesel işbirliği için
etkin mekanizmalar oluşturmaya çalışan Avrasya ülkelerinin
temsil edildiği“Araştırma Alanında Komşular”isimli yan etkinli-
ğe de katılım sağladı.
Prof. Dr. Mandal, söz konusu etkinliklerin yanı sıra, Avustur-
ya, Azerbaycan, Belarus, Endonezya, Güney Kore, İngiltere,
İran, Japonya, Katar, Malezya, Rusya, Suudi Arabistan, Tayland
ve Umman gibi ülkelerin fonlayıcı kuruluş başkanları ile ikili
görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerimizin mevcut durumu ve
olası iş birlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Etkinlikler sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçi-
liği Maslahatgüzarı Elçi Müsteşar Cenk Uraz’ı ziyaret eden TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Küresel Araştırma Kon-
seyi’nin, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik işbirlikleri alanındaki
etkinliğinin ve gelinen seviyenin görünürlüğünün artırılması
adına önemli bir platformolduğunu ifade etti.
Küresel Araştırma Konseyi Yedinci Toplantısı Rusya’da Gerçekleşti
LEAP-AGRI (A Long term EU-Africa Research And Innovation
Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable
Agriculture) Genel Kurul ve Fonlayıcı Kuruluşlar Toplantısı Hol-
landa’nın Lahey şehrinde düzenlendi. Fransız Ulusal Araştırma
Ajansı (Agence Nationale de la Recherche-ANR) tarafından dü-
zenlenen toplantılarda, ilgili çağrı kapsamında desteklenecek
projeler belirlenerek, bahse konu projelere Komisyon tarafın-
dan aktarılacak katkı miktarları karara bağlandı. Kurumumuz
adına Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Kerem Lutfi Akıl-
lı’nın katıldığı toplantı sonucunda, ülkemizden de bir adet pro-
jenin desteklenmesine ve Komisyon katkısı alabilmesine karar
verildi.
LEAP-AGRI Genel Kurulu ve Fonlayıcı Kuruluşlar Toplantısı Lahey’de Düzenlendi
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook