TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla burs vereceğiz
ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak.
Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesine imkân sağlaya-
cak bir altyapı oluşturuyoruz. TÜBİTAK, bugünlerde bir burs
programı açıklayacak ve bu daha çok endüstriyel doktora
ağırlıklı olacak. Endüstriyel doktora programını bu ay hayata
geçirmeye başlayacağız.”
Gençlerin Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını
vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,
“Sizin kuşağınızdan çok umutluyuz, beklentimiz çok yüksek.
Türkiye bir sıçrama yapacaksa sizin sayenizde yapacak”dedi.
“Yeni TÜBİTAK, Her Düzeyde Daha Ulaşılabilen Bir Kurum
Olacak”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal içinde bulundu-
ğumuz dönemde rekabet için iş birliğine yönelik üretilen
bilgi üstünlüğü ile dijitalleşmenin önemli olduğunu vur-
gulayarak, başarılı olmak için nitelikli bilgi ve nitelikli insan
kaynağı ihtiyacına işaret etti. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK bün-
yesinde hayata geçirilen projeler ile ilgili katılımcılara bilgi
verirken, bilgi üretiminde etik değerlere sahip olmanın öne-
mine dikkati çekti.
“Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesini Art-
tıracağız”
Bakan Faruk Özlü’nün “Yeni TÜBİTAK” kavramına ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Yeni
TÜBİTAK, her düzeyde daha ulaşılabilen bir kurum olacak.
İkincisi, bizim nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı kapa-
sitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Destek prog-
ramlarımızı daha iş birliği odağıyla yürüteceğiz. Sanayi-dok-
tora programı diye yeni bir program başlatıyoruz. Sanayide
çalışırken veya gelecekte sanayide çalışmayı planlıyorsanız
mayıs ayında bu programı açıklıyor olacağız” ifadelerini kul-
landı.
l Gençlik Festivalinde Gençlerle Bir Araya Geldi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook