TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 14

14
Bülten
2018
HAZiRAN
M a k i n e K i m y a E n d ü s t r i s i K u r u m u v e T Ü B İ T A K S A G E A r a s ı n d a İ ş b i r l i ğ i
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
(SAGE) ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ara-
sında, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda,
“Ar-Ge Projeleri İmza Töreni” düzenlendi. TÜBİTAK SAGE ile
MKEK arasında sinerjinin oluşturulması, verimli, etkin pro-
jelerin hayata geçirilmesi ve ülkemizin savunma sanayii
alanında gelişmesi hedefine yönelik olarak 28 Nisan 2017
tarihinde imzalanan “Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Protoko-
lü” kapsamında ortaya çıkan Ar-Ge Projelerinin imzalanması
amacıyla düzenlenen törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
katıldı. Törende konuşan Bakan Faruk Özlü sözleşmeleri im-
zalanacak olan projelerin her birinin Türk savunma sanayi-
sinin ulaştığı yüksek teknolojiyi gösterdiğini belirtti. Bakan
Özlü, milli savunmamızın yeni teknolojik ürünler ve yerli sis-
temlerle güçlenmeye devam edeceğini bildirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Makine
Kimya Endüstrisi Kurumu ve TÜBİTAK’ın ortak yürüttüğü
projelerin ülkenin stratejik çıkarları açısından son derece
önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Türki-
ye’nin köklü kurumlarının el ele vermiş olmaları, teknoloji
odaklı büyüyen savunma sanayimiz için ilham vericidir.
Bugün sözleşmeleri imzalanacak olan projelerin her biri
Türk savunma sanayisinin ulaştığı yüksek teknolojiyi gös-
termektedir. Milli savunmamız, yeni teknolojik ürünler ve
yerli sistemlerle güçlenmeye devam edecek. Savunma sa-
nayimiz yüksek teknolojisi yoğun bir sanayidir. Araştırma,
geliştirmeye ve inovasyona en fazla ihtiyaç duyulan sanayi
alanlarının başında savunma sanayi gelir. Bu anlamda TÜ-
BİTAK gibi köklü bir bilim kurumunun bilgisini, tecrübesini
ve insan kaynağını savunma sanayimiz için seferber etmiş
olması ülkemiz için büyük bir kazanımdır.”
“Her Daim Uyanık Ve Dinamik Savunma Sanayi İçin Ülke-
mizin Bütün Kaynaklarını Seferber Ediyoruz”
Türkiye’nin zor bir coğrafyada yaşadığını dile getiren Ba-
kan Faruk Özlü, yaşanılan kadim coğrafyanın “su uyur, düş-
man uyumaz” gerçeğini defalarca öğrettiğini bildirdi. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü bu nedenle güçlü
bir savunma sanayinin ülkenin istikbali için olmazsa olmazı
olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Her daim uyanık ve dinamik savunma sanayi için ülkemi-
zin bütün kaynaklarını seferber ediyoruz. Bakanlık olarak
savunma sanayimizin güçlenmesi için bu sürece katkı ver-
meye çalışacağız. Savunma sanayinde parolamız teknolojik
üstünlüktür. Bunu yaparken yerli ve milli bir politikayı be-
nimsiyoruz. Son 15 yılda başta savunma sanayimiz olmak
üzere birçok sektörde yerlilik oranımızı istikrarlı bir biçimde
artırdık. 2002 yılında yaklaşık yüzde 20’ler mertebesinde
olan savunma sanayisindeki yerlilik oranını, bugün yüzde
65’lere taşıdık. Her türlü kara savunma aracını kendi imkân-
larımızla tasarlamayı ve üretmeyi başardık. Karada, havada
ve denizde yerli ve milli olmaya yemin ettik. Bu kapsamda
KOBİ’lerimizin yetkinliğine inandık ve güvendik. Ülkemizin
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook