TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 18

18
Bülten
2018
HAZiRAN
6 . T e k n o l o j i G e l i ş t i r m e B ö l g e l e r i Z i r v e s i , A n k a r a ’ d a Y a p ı l d ı
6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Ankara’da Yapıldı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenenTeknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü’nün de katılımıyla, Ankara’da gerçekleştirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, konuşma-
sında, Türkiye’de 77TGB olduğunu belirterek,“47 bin 500 proje
üreten TGB’lerimizde 5 bine yakın firma mevcuttur. Hedefimiz
Türk sanayine basamak atlatmaktır” dedi. Niceliğin yeterli ol-
madığını vurgulayan Bakan Özlü, TGB’lerin geliştirileceğini
belirtti. 81 ilin tamamında teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı
amaçladıklarının altını çizen Bakan Özlü, “Yılın ilk 3 ayında, 8
teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunu ilan ederek, yeni bir
rekora imza attık. Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerimizde,
5 bin firma faaliyet gösteriyor. Teknoparklarımızda 47 bin 500
Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bugüne kadar 28 bin proje
tamamlanırken, 8 bin 500 proje üzerinde çalışmalar devam
ediyor. Teknoparklarımızda üretilen projelerden 3,4 milyar
dolar ihracat geliri elde edilmiştir” diye konuştu. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlknur
İnamda, Ar-Ge reformpaketi hakkında bilgi aktardı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK
MARTEK standını ziyaret ederek, Artı 90, SANLAB Simulation
ve İmplantek Medikal Firmalarının ürünleri hakkında bilgi aldı.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2017 Performans Endeksi So-
nuçları Açıklandı
Konuşmaların ardından, dört kategoride Teknoloji Geliştir-
me Bölgeleri 2017 Performans Endeksi Sonuçları açıklandı.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Endeksi, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tara-
fından 2011 yılından itibaren her yıl hazırlanıyor. TGB Perfor-
mans Endeksi çalışmaları, TGB’lerin, performanslarının ve ken-
di içlerindeki yıllık gelişimin izlenmesi; karar vericiler açısından
politika, strateji ve yol haritası oluşturmada kaynak sağlanması;
politika ve programların belirlenen amaçları karşılayacak şe-
kilde işleyip işlemediğini belirlenmesi; denetim süreçlerinde
bu çıktıların kullanılması; gelişmelerin kamuoyuna sunulması
amacıyla yapılıyor.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook