TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİDEB tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Final Yarışması’nda başarılı bulunan öğrenciler,
Intel Uluslararası BilimveMühendislik Fuarı ProjeYarışması’nda
Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sos-
yal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik
etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Prog-
ramları Başkanlığı tarafından her yıl Lise Öğrencileri Araştırma
Projeleri Final Yarışması düzenleniyor. Yarışmada başarılı olan
öğrenciler, 2000 yılından bu yana Intel Uluslararası Bilim ve
Mühendislik Fuarı Proje Yarışması’nda Türkiye adına mücade-
le ediyor. Bu yıl mayıs ayında ABD’nin Pittsburgh kentinde, 83
ülkeden bin 100’den fazla projenin katılımıyla düzenlenen or-
ganizasyonda, Türkiye’den 9 proje yarıştı.
Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması
kapsamında, Türkiye’den Berna Akdeniz ile Leyla Al Masoud’un
biyoloji konusunda hazırladığı “Kanserden Değil, Geç Kalmak-
tan Kork” projesi üçüncülük, Melih Şahin’in matematik alanın-
da hazırladığı “Kuvvet Fark Üçgenleri ile Dizilerin Genel Terim-
lerinin Formülüzasyonu ve Asal Sayılarla Olan İlişkisi” projesi
dördüncülük veAtalay Kutlay’ın kodlama konusunda hazırladı-
ğı“RDSTeknolojisiyle UzunMenzilliWi-Fi Ağlarına Alternatif Ağ
Modeli Oluşturulması” projesi özel ödül kazandı. Intel Ulusla-
rarası Bilim ve Mühendislik Fuarı Proje Yarışması’nda birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödülü kazanan öğrenciler, ödül aldıkları
alanla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM)
belirtilen bölümlere sınavsız olarak yerleştirme veya ek puan
uygulamasından yararlanabiliyorlar. Öte yandan söz konusu
yarışmada dereceye giren öğrenciler, TÜBİTAK 2205 Yurtiçi Li-
sans Burs Programı’ndan da faydalanabiliyor.
Öğrencilerimiz ABD’den 3 Ödülle Döndü
Işıl Barlan İmmün Yetmezlikler Sempozyumu, İstanbul’da,
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde düzenlendi. Organizasyonunu Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Özen’in
üstlendiği, Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri, Ulusal Alerji ve
Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden çok sayıda araştırmacıyla
bu alanda Türkiye’de faaliyet gösteren tıbbi ve temel bilim-
lerden araştırmacıların katıldığı sempozyumda, TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İkili ve Çoklu
İlişkiler Müdürlüğü’nden Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr.
Jale Şahin “Yaşam Bilimleri Alanında Uluslararası Fonlama
Programları” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
TÜBİTAK UİDB İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü ile NIH
arasında imzalanan ikili iş birliği anlaşmasına dayalı olarak
2015 yılında açılan “TUBITAK-NIH 1003 Öncelikli Alanlar Ar-
Ge Destek Programı – Primer İmmün Yetmezlikler” çağrısı
kapsamında fonlanan projelerin çıktılarının Amerikalı ve
Türkiyeli araştırmacılarca sunulduğu sempozyuma 60’ın
üzerinde akademisyen ve araştırmacı katıldı.
Işıl Barlan İmmün Yetmezlikler Sempozyumu İstanbul’da Gerçekleştirildi
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook