TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
onu Tanıtıldı; Temiz Teknoloji Start-Up’larına Ödülleri Verildi
teknoloji girişimlerini ciddi bir yatırım alanı olarak görmeye
başlayan yatırımcılarla karşılaşmanın memnuniyet verici oldu-
ğunu sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, temiz teknolojiler alanında başarı
gösteren girişimcilere ödülleri verildi.
GCIP Süreçlerinde Binden Fazla Teknogirişim Firması Ku-
ruldu, Yüzden Fazla Temiz Teknoloji Girişimcisi Destek Aldı
Son 5 yılda TÜBİTAK tarafından yürütülen, banka ve üniver-
sitelerin paydaşı olduğu Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG)
ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı himayesinde, TÜBİTAK ev
sahipliğinde, UNIDO tarafından yürütülen, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB veTTGV’nin paydaşı
olduğu, Uluslararası Temiz Teknolojiler Girişimcilik Hızlandırma
Programı (GCIP) süreçlerinde 1000’den fazla teknogirişim firması
kuruldu ve 100’den fazla temiz teknoloji girişimcisi destek aldı.
Bu süreçte özellikle temiz teknolojilerle geliştirilen yenilikçi
ürün ve hizmetlerin pazara ulaşmasının özel bir çaba gerektir-
diği görüldü. TGF ile GCIP ve BiGG programlarında başarılı olan
temiz teknoloji iş fikirlerinin ticarileşmesi, girişimlere ek kaynak
sağlayarak kapasite oluşturulması ve küresel pazarlarda yer
almalarının sağlanması hedefleniyor. Yurt içi ve yurt dışı pay-
daşlarıyla başlatılan bu fonun etrafında şekillenecek insiyatifin
sürdürülebilir büyümeye katkısı bekleniyor.
Tematik Girişimciliğin Odağında Bir İlk; Küresel Temiz
Teknolojiler İnovasyon Programı-GCIP
Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir endüstriyel kalkınmayı hedef-
leyen Birleşmiş Milletler Sınai KalkınmaTeşkilatı (UNIDO), Küre-
sel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji ve Çevre ana temalarında
bazı kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesine yö-
nelik dünyanın engeniş ve en kapsamlı girişimcilik hızlandırma
programını yürütüyor.
Küresel iş birliği arayışına cevap olarak doğan Küresel Temiz
Teknolojiler İnovasyon Programı (Global Cleantech Innovation
Programme-GCIP), temiz teknoloji alanlarında faaliyet gös-
teren tüm girişimcileri geleceği şekillendirecek sürdürülebilir
üretim gerçekleştirmeleri ve girişimlerini hızlandırmaları yo-
lunda kaynak sağlayarak destekliyor.
Türkiye’de T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesin-
de, TÜBİTAK ev sahipliğinde, Teknoloji ve Yenilik Destek Prog-
ramları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde 2014’ten beri yürü-
tülmekte olan GCIP kapsamında temiz teknoloji inovasyonları
teşvik edilirken aynı zamanda, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir
Enerji, SuVerimliliği, Atıktan Enerji Üretimi veYeşil Binalar alan-
larında çalışmakta olan KOBİ’ler ve genç Start-Up’lar da destek-
leniyor.
T.C. Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı, KOSGEB veTürkiyeTeknoloji GeliştirmeVakfı (TTGV) da
GCIP’in diğer ulusal paydaşları arasında yer alıyor.
İçeriğinde bir de yarışma barındıran GCIP hızlandırıcı progra-
mı kapsamında girişimciler, başta Eğitim ve Mentorluk destek-
leri olmak üzere, Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım kilit aktiviteleri
ile de geliştiriliyor.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook