TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 8

8
Bülten
2018
HAZiRAN
B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r T e k n o l o j i B a n k a s ı T Ü B İ T A K M A R T E K E v s a h i p l i ğ i n d e G e b z e ’ d e A ç ı l d ı
En Az Gelişmiş Ülkeler’in (EAGÜ) bilim, teknoloji ve inovas-
yon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji
transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlamayan
Teknoloji Bankası’nın açılış töreni Gezbe TÜBİTAK Marmara
Teknokent’te gerçekleşti. 9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleştirilen, IV. Birleşmiş Milletler En Az Geliş-
miş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından EAGÜ’lere yönelik
bir bilim ve teknoloji taahhüt paketi açıklanmış, paket kap-
samında, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki taahhütlerden
biri de, EAGÜ’ler için“Teknoloji Bankası” rolü üstlenecek ulus-
lararası bir merkezin Türkiye’de kurulması olarak ilan edilmiş-
tir.
Teknoloji Bankası açılış töreninde konuşan Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Teknoloji Bankası’nın, sayıla-
rı 47’yi bulan en az gelişmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve ino-
vasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki
küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm nokta-
sını oluşturduğunu söyledi. İlk kez Mayıs 2011’de Türkiye’nin
İstanbul’da ev sahipliğini yaptığı IV. Birleşmiş Milletler En Az
Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’nda gündeme gelen bu
fikrin, konferans sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Pla-
nı’nda EAGÜ’lere yönelik bir Teknoloji Bankası kurulması çağ-
rısı ile yer bulduğunu hatırlatan Bakan Faruk Özlü, Teknoloji
Bankası’nın operasyonel hâle getirilmesinin, Temmuz 2015’te
Addis Ababa’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası BM Kalkınma-
nın Finansmanı Konferansı sonunda kabul edilen Eylem Planı
ile Eylül 2015’de kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemi’nde yer aldığını kaydetti.
Törendeki konuşmasında Teknoloji Bankası’nın kurulması
ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 17.8 nolu alt
hedefin gerçekleştirilmiş olduğuna dikkati çeken Bakan Fa-
ruk Özlü: “Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani
dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluş-
turmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların
yardımına koşup; yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halk-
lara yardım eli uzatıyoruz”dedi.
Türkiye’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolar
tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla dünyanın milli gelirine
oranla en fazla yardım yapan ülkelerinden birisi hâline geldi-
ğine dikkati çeken Bakan Faruk Özlü, “Söz konusu yardımları-
mızı yaparken, yerel makamlarla yakın iş birliği içinde hareket
etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımla-
ra ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma
yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda,
En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir. Bu anlayışla EA-
Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası TÜBİ
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook