TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
imza törenimizin, katılımcılarımız için ve ülkemiz için hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Projelerde yer alacak olan arkadaşla-
rımızı, ekipleri, firmalarımızı tebrik ediyorum”diye konuştu.
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir: “Türkiye
Kendi İHA’sını, SİHA’sını Helikopterini, Tankını, Gemisini Tasarla-
yıp Üretebilen Bir Ülke Hâline Geldi”
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin
kendi insansız hava araçlarını, helikopterini, tankını, gemisi-
ni tasarlayarak üretebilen bir ülke hâline geldiğini belirterek,
“Kara, deniz ve hava platformlarının yanı sıra bu platformlar-
dan fonksiyonel olarak daha fazla faydalanabilmek için görev
ve silah sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda ülke-
mizin kazanacağı yetkinlikler, sahada önemli avantaj sağlaya-
caktır”dedi.
İleri teknolojinin, ülkelerin bilgi üstünlüğü konusunda anah-
tar rol oynadığına işaret eden Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin kendi
insansız hava araçlarını, helikopterini, tankını, gemisini tasar-
layarak üretebilen bir ülke hâline geldiğini anımsattı. Prof. Dr.
Demir, “Kara, deniz ve hava platformlarının yanı sıra bu plat-
formlardan fonksiyonel olarak daha fazla faydalanabilmek
için görev ve silah sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. SSM,
geleceğinmuharebe çeşitleri ve ortamlarına hazırlık açısından,
ülkemizdeki yetkinlikleri harekete geçirmek, koordinasyonu-
nu sağlamak, etkin kaynak kullanımı, temini ve seferberliğiyle
sonuç odaklı çalışmak durumundadır. Bu bağlamda katkı sağ-
layabilecek tüm paydaşların beraber çalışması gerektiğine yü-
rekten inanıyoruz”diye konuştu.
İmzalanan Ar-Ge projeleri hakkında bilgi veren Prof. Dr.
Demir, şöyle konuştu: “GRP Keysli Dip Mayınları Geliştirilmesi
(MALAMAN) Projesi ile milli ve yerli olarak geliştirilecek ma-
yınlarımız, firkateyn, tanker, denizaltı gibi hedefleri hareketsiz
bırakabilme kabiliyetinde, mayın karşı tedbirlerine dirençli,
akıllı ve duyarsız olacaktır. Kıyılarımızın güvenliği mayınlarımı-
zın envantere girmesiyle bir kat daha arttırılmış olacaktır. Aynı
zamanda, söz konusu mayınlarımızın farklı platformlardan de-
nize yerleşim kabiliyeti de edineceğinden Deniz Kuvvetlerimi-
zin operasyonel kabiliyetlerini artırma yönünde bir artı daha
eklemiş olacağız. Gemi Muharebe Etkinlik Değerlendirme
Projesi (GEMED) ile de bir yüzer platformun ve alt sistemlerinin
muharebe etkinliğinin değerlendirilmesi, mevcut ya da muh-
temel sistem ve yetenek ihtiyaçlarının analizi, platformun fizik-
sel karakteristikleri ve çevre/ortametkileşimininmodellenmesi
gerçekleştirilecek ve bu sayede Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğımızın, analiz, tedarik, sistem geliştirme ve taktik geliştirme
yeteneği iyileştirilecektir.” Prof. Dr. Demir, G1 ve D1 olarak ad-
landırılan özel projelere ilişkin de“Elektronik harp kısaca, savaş
sahasında düşman gücünü etkisiz hâle getirmek ve müttefik
unsurların etkisini artırmak amacıyla elektromanyetik spektru-
mun kontrolü ve kullanımı olarak tanımlanabilir. Bu anlamda
ülkemizin kazanacağı yetkinlikler, sahada önemli avantaj sağ-
layacaktır”değerlendirmesinde bulundu.
İmzalar Atıldı
Prof. Dr. Mandal ve Prof. Dr. Demir’in konuşmalarının ardın-
dan, 4 Ar-Ge projesinin imza töreni gerçekleştirildi. İmzalar
Prof. Dr. Mandal ve Prof. Dr. Demir’in nezaretinde Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı,
Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı adına
Kaynak Üretim Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Metin
Gürak, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Gü-
neykaya, Jandarma Genel Komutanlığı adına Jandarma Asayiş
BaşkanıTümgeneral Fuat Güney,TÜBİTAKBİLGEMBaşkanı Hacı
Ali Mantar, TÜBİTAK SAGE Müdürü Erdal Çakmak, ASELSAN AŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şeker, Koç Bilgi ve Sa-
vunma Sistemleri AŞ Yönetici Direktörü Yaşar Hakan Başaran,
STMAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci tarafından atıldı.
unma ve Güvenlik Ar-Ge Projeleri İmzalandı
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook