TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 6

6
Bülten
2018
HAZiRAN
T Ü B İ TA K S AV TA G Ta r a f ı n d a n D e s t e k l e n e n S a v u n m a v e G ü v e n l i k A r - G e P r o j e l e r i İ m z a l a n d ı
TÜBİTAK SAVTAG Tarafından Desteklenen Sa
TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Des-
tek Grubu (SAVTAG) tarafından, Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamın-
da desteklenen, savunma ve güvenlik teknolojileri alanındaki
dört Ar-Ge Projesi, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail
Demir ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldı-
ğı bir törenle imzalandı.
TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda gerçekleştirilen
imza töreninde konuşma yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ha-
san Mandal, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünya-
daki 10 büyük ekonomiden biri olmayı hedeflediğini hatırlattı.
Bunun sadece ekonomik göstergeler ile değil aynı zamanda
kritik teknolojilerle mümkün olacağına işaret eden Prof. Dr.
Mandal, imzalanan 4 proje kapsamındaki sürecin, ülkemizin
2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Prof. Dr.
Mandal,“Kritik teknolojilere baktığımızda, 10 büyük ülkenin en
büyük özelliği, kendi yerli ve milli teknolojilerini kendileri ger-
çekleştirebilen, o yetkinlikteki ülkeler olmaları. Ülkemizde sivil
sektörde yapılan her çalışmanın, araştırma-teknoloji geliştir-
me-yenilikçilik odaklı bakıldığında, referans noktası, savunma
sanayiiyle başlayan süreçlerin diğer sektörlere de örnek olabil-
diği yönünde”diye konuştu. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan kay-
nağı yetiştirilmesinin önemine dikkati çekerek, bu iki unsurun
başarıya ulaşmadaki anahtar kavramlar olduğunu dile getiren
Prof. Dr. Mandal, “Burada iki anahtar kavram ya da süreç var;
nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi odaklı
süreçler. Nitelikli bilgi dediğimiz zaman, bunu tek başına bir
kurum gerçekleştirmiyor. Birçok konu, ilişki ve işbirliği dahilin-
de gerçekleştiriliyor, dolayısıyla bizim bugünkü projelerimizin
tamamında bir işbirliği süreci temel esas olarak göze çarpıyor”
dedi.
İmzalanan 4 projenin de tasarımdan prototip ürün gelişti-
rilmesine kadar tüm süreçleri kapsadığının altını çizen Prof.
Dr. Mandal, buradan elde edilecek deneyimlerin, gelecekteki
benzer programlara önemli katkılar sağlayacağını anlattı. Prof.
Dr. Mandal şunları söyledi: “Dört projemiz de teknoloji hazırlık
seviyesinin 7 olması esasıyla çalışılan bir yöntem. Bunun aktör-
leri noktasında, teknolojinin geliştirilmesinden prototip ürün
geliştirilmesi aşamasına kadar tüm süreçlerimiz yer alıyor. Ko-
nunun hassasiyet boyutu, kritik teknoloji anlamında ama aynı
zamanda da iş yapma yöntemini ön plana getiriyor. İş yapma
yöntemi; bir ihtiyaç makamı var, ihtiyaç makamı talebini ileti-
yor. Talep kapsamında bir işbirliği platformu oluşuyor ve sonuç
odaklı bir yönteme doğru gidiyor. Bu bizim, sivil sektörlerde
daha fazla deneyimkazanılması gereken bir konu. Burada elde
edilen kazanımların, deneyimlerinTÜBİTAK’taki gelecekteki sü-
reç geliştirme ve destek programı geliştirme süreçlerine önem-
li katkılarda bulunacağı görüşündeyiz.”
Prof. Dr. Mandal, 4 proje için bağımsız değerlendirme süre-
cinin işlediğini ve TÜBİTAK olarak bu sürecin içinde olmaktan
memnun olduklarını söyledi. TÜBİTAK’ın, teknoloji geliştirme
sürecinde en önemli aktör olmaya devam edeceğini vurgula-
yan Prof. Dr. Mandal, kurumun enstitüleriyle benzer projeler
için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Mandal, “TÜBİ-
TAK, bugünekadar olduğugibimerkez veenstitüleriyle sürecin
içinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor ve ülkemizin
bu kritik teknolojilere sahip olmasında önemli kazanımlarıyla
gelecekte de önemli başarılara adım atmak istiyor” dedi. Prof.
Dr. Mandal,“Süreçte TÜBİTAK var, vakıf şirketlerimiz var, bunun
dışındaki şirketler var. Bu rollerin daha belirli hâlde olmasının,
tüm süreçlerin ilerleyişi açısından önemli katkıda bulunabile-
ceğini düşünüyoruz. TÜBİTAK olarak biz bu süreçlerimizi de-
ğerlendirme noktasında hazırız. Bugün, bu toplantıyı da bu
kapsamda gerçekleştiriyoruz Savunma Sanayii Müsteşarımız
ile birlikte. Geleceğe doğru baktığımızda, TÜBİTAK’ın, ülkemi-
zin ihtiyaçları noktasında, kritik teknolojiler geliştirilmesinde,
özellikle teknoloji geliştirilme sürecinde en önemli aktör olma-
ya devam edeceğini memnuniyetle söyleyebilirim. Bugünkü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook