TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 4

4
Bülten
2018
HAZiRAN
Y e n i T Ü B İ T A K ’ ı n Y e n i D e s t e k P r o g r a m l a r ı A ç ı k l a n d ı
Yeni TÜBİTAK’ın Yeni Dest
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yakın
dönemde yürütülmeye başlanacak olan destek programları,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile YÖK Başka-
nı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılımıyla, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal tarafından, TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salo-
nunda kamuoyuna tanıtıldı.
Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasında, TÜBİTAK’ın
üniversitelerin, akademinin ilişkide bulunduğu en önemli
kurumların başında geldiğini; ülkemizin bilim, teknoloji, ye-
nilik politikalarının belirlenmesi sürecine katkı verdiği, destek
programlarının düzenleyicisi ve uygulayıcısı olduğunu ifade
etti. Ülkemizin 2023 Yılı Hedeflerini hatırlatan Prof. Dr. Mandal,
“10 büyük ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK da,
bu hedefe ulaşma görevini, kendi yasal çerçevesinde, görev
tanımları çerçevesinde, başarılı ve yetkin bir biçimde, paydaş-
larıyla işbirliği yaparak, yerine getirmeye çalışıyor” dedi. Türki-
ye’nin rekabet ettiği ülkelere bakıldığında, nitelikli bilgi üreti-
minin ve bu nitelikli bilgiyi üreten nitelikli insan kaynağının ön
plana çıktığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, “Dünya’daki TÜBİ-
TAK benzeri kurumların ne tip destek programları uyguladığı-
na, kendi politikalarını nasıl değiştirdiklerine, yenilediklerine
bakıyoruz. Değişik zamanlarda toplantılar gerçekleştirdik, hem
üniversitelerimiz boyutunda, hem Ar-Ge Merkezleri boyutun-
da, hem de teknopark ve girişimciler boyutunda. Araştırmacı-
larımızla, firmalarımızla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla,
YÖK Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında,
bugün size açıklayacağımız yeni destek programlarını oluştur-
duk”diye konuştu.
YÖK Başkanı Saraç: “Türkiye, 137 Ülke Arasında Yükseköğ-
retime ErişimNoktasında Dünyada 2. Sırada Yer Alıyor”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,
konuşmasında, yükseköğretime erişim sorununun gündem-
den çıktığını, Türkiye’nin, yükseköğretime erişim noktasında
137 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını bildirdi. Bunun en
önemli göstergesinin, 2017 yılı Dünya Ekonomi Forumu’nun
Türkiye raporu olduğunu aktaran Prof. Dr. Saraç, Türkiye’de son
dönemde birçok alanda reformlar gerçekleştirildiğini, benzer
reformları eğitim, kültür, sanat alanlarında da gerçekleştirmek,
insan merkezli kalkınmayı sağlamak için yoğun çalışmalar ya-
pıldığını belirtti. Prof. Dr. Saraç, “Ulaşmak istediğimiz insani,
sosyal ve kültürel kalkınmışlık seviyesine erişmemizin ancak
nitelikli insan gücü ve nitelikli bilgi üretimiylemümkün olacağı
muhakkaktır”dedi. Prof. Dr. Saraç, geleceğin inşasında en stra-
tejik ve en önemli konunun, teknolojik gelişmelerle birlikte çok
hızlı ve sürekli değişen sosyo ekonomik yapı, değişen yapıya
uyum sağlayabilecek beşeri sermayeye duyulan ihtiyaç kap-
samında her seviyede eğitime ve insana yapılacak yatırımlar
olduğuna dikkati çekti.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook