TÜBİTAK Bülten / Sayı 198 - Haziran 2018 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ek Programları Açıklandı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Temel Destek-
lere 1,6 Milyar Lira Aktardık”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşmasının ardından,
TÜBİTAKBaşkanı Prof. Dr. HasanMandal,“Ülkemizin2023Yılı He-
defleri DoğrultusundaYeni TÜBİTAK’ınYakınDönemdeki Destek
Programlarının Tanıtımı”nı içeren bir sunum yaptı. TÜBİTAK’ın,
Türkiye’ningeleceği için çok önemli olduğunu ve kurumçalışan-
larınındabüyükgayret gösterdiğini dilegetirenProf. Dr. Mandal,
“TÜBİTAK benzeri kurumların kendilerini nasıl geliştirdiklerini
inceledik. Yapılan istişareler sonrasında yeni destek programla-
rını oluşturduk”dedi. TÜBİTAK’ın temel destek programları kap-
samında 2017 yılında toplam 1,6 milyar liralık kaynak aktarımı
yapıldığını belirten Prof. Dr. Mandal, desteklere ayrılan kaynağın
önemli ölçüde arttığını söyledi. Prof. Dr. Mandal, Küresel Reka-
betçilik Endeksinde (2017-2018), Türkiye’nin 137 ülke arasında
53. sırada bulunduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin, yüksek tek-
noloji odağının güçlendirilmesi gerekiyor. Destek sistemleri
daha çok girdi odaklı tasarlanmış, çıktılar yeterince iyi ölçülmü-
yor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ticarileşme faaliyetleri ol-
dukça zayıf kalıyor. Büyük bütçeli Ar-Ge konsorsiyumprojelerine
yönelik ara çıktılar üzerinden kontrol noktaları oluşturulmasına
izin veren aşamalı destek sistemi bulunmuyor. Teknoloji şirket-
lerine danışmanlık, mentörlük yapacak ara yüzlerin artırılması
gerekiyor”ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mandal sunumunda, TÜBİTAK’ın yeni dönemde çağrı-
ya çıkacağı ve destek vereceği programbaşlıklarını şöyle aktardı:
“Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı, Sanayi Yenilik Ağ-
ları Destek Programı, Sanayi Doktora Programı Destek Programı,
Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri Destek Programı, Girişim
Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi Destek Programı, Tek-
nolojiTabanlı GirişimlerinDesteklenmesineYönelikDestekProg-
ramı”.TÜBİTAK Başkanı sunumunda, ayrıca burs programları ara-
cılığıyla disiplinler arası yetkinlik oluşumuna katkı sağlanacağını,
TÜBİTAK stratejilerinde katılımcılık, şeffaflık ve esneklik başlığı
kapsamında, üniversite, özel sektör, kamu ve STK paydaşlarıyla
yapılan ortak akıl toplantılarına devam edileceği ve belirlenen
başlıklarda ortak akıl toplantıları düzenleneceğini, TÜBİTAK
Araştırma Merkezleri ve Enstitülerinin başta özel sektör olmak
üzere tüm bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi paydaşlarıyla iş-
birliğinin artırılacağını ve geliştirileceğini, destek programı esaslı
yaklaşımdan ihtisas alanı odaklı program yönetimi yaklaşımına
geçileceğini aktardı. TÜBİTAK Başkanı destek programları çağ-
rılarının Haziran itibariyle açılmaya başlanacağını programlara
ilişkindetayların iseTÜBİTAK tarafındanduyurulacağını kaydetti.
Bakan Özlü: “TÜBİTAK Ülkemizin Geleceği Açısından Ha-
yati Bir İşlevi Yerine Getiriyor”
Prof. Dr. Mandal’ın sunumunun ardından, kapanış konuşma-
sı için söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,
Türkiye’de bilimin ve teknolojinin amiral gemisinin TÜBİTAK
olduğunu her fırsatta dile getirdiğini hatırlattı. Bilimden kopuk
bir teknolojinin, teknolojiden kopuk bir sanayinin düşünüle-
meyeceğine işaret eden Bakan Özlü,“Bugün, bilimve teknoloji
adına yaptığımız her şey, geleceğimizin nasıl olacağını doğru-
dan etkileyecek. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz, bilim
merkezi, teknoloji üssüve ileri sanayi ülkesi birTürkiyehedefine
ulaşmaktır” dedi. Bu hedefe giden yolda, TÜBİTAK’a ve üniver-
sitelerimize büyük görevler düştüğüne değinen Bakan Özlü,
bilim ve teknoloji alanında Türkiye’ye bir sıçrama yaptırmak için
bütünkurumlarımızınahenk içindeçalışması gerektiğini söyledi.
“Yeni TÜBİTAK Daha Esnek, Daha Aktif, Daha Çözüm
Odaklı, Daha Kapsayıcı, Daha Üretken”
Yeni TÜBİTAK ile tarif edilen yapının daha esnek, daha aktif,
daha çözüm odaklı, daha kapsayıcı, daha üretken bir yapılan-
ma olduğunu ifade eden Bakan Özlü, “55 yıldır bilim ve tekno-
loji dünyamıza hizmet eden TÜBİTAK, önümüzdeki yıllarda da
bilim insanlarımız, üniversitelerimiz, araştırmacılarımız ve özel
sektörümüz için en ciddi paydaş, en güvenilir çözüm ortağı
olmaya devam edecek. Özel sektöre yönelik yürütülen destek
programları kapsamında TÜBİTAK olarak 1995-2002 yılları ara-
sında 1159 proje için toplam 490 milyon TL destek sağladık.
2003-2017 yılları arasında sağlanan destek miktarı ise yaklaşık
14 kat artarak 6.7milyar liraya yükseldi. Yine aynı dönemdeTÜ-
BİTAK aracılığıyla 10.8 milyar liralık araştırma geliştirme hacmi
oluşturduk. Sadece 2017 yılında, özel sektöre yönelik destek
programları kapsamında toplam 494 milyon lira hibe desteği
sağladık. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile genç ve
yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmelerine
katkı sunuyoruz. Bugüne kadar 2335 teknogirişim firmasını
destekledik. Akademik projelere sağladığımız destek miktarı
ise, 2002 yılına göre 44 kat artarak, 858 milyon liraya yükseldi”
diye konuştu. Bu destek programlarıyla esas olarak üniversite
ile TÜBİTAK arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini
söyleyen Bakan Özlü, “Bugünkü toplantımızda bunları değer-
lendiğimizi, sizlerden önemli katkılar geldiğini düşünüyorum.
Bunları TÜBİTAK Başkanı ile birlikte değerlendireceğiz. TÜBİ-
TAK’ın yeni misyonu, yeni vizyonu çerçevesinde hayırlara vesile
olacağını düşünüyorum”diyerek sözlerini sonlandırdı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook