TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Desteğiyle Yaptığı Bilimsel Çalışmalar
1997 yılında, TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel etkinliklere katılma
destek programından yararlanarak bir ay süreyle Universite
Libre de Bruxelles Faculte et de Pharmacie–Brüksel’de (Bel-
çika) Prof. Dr. Jean-Michel Kauffmann’ın laboratuvarında
yürütülen enzime dayalı elektrokimyasal biyosensörlerin
ilaç analizlerine yönelik araştırma çalışmalarına katılan Prof.
Dr. Gürsan, 1999 yılında doktora bursiyeri olduğu TÜBİTAK-
Münir Birsel Vakfı’ndan destek almaya hak kazanarak 2,5 ay
süreyle Çek Cumhuriyeti-”Institute of Biophysics, The Aca-
demy of Sciences of the Czech Republic, BRNO, Çek Cum-
huriyeti’nde Prof. Emil Palecek’in laboratuarında yürütülen
elektrokimyasal DNA sensörlerin antikanser ilaç-DNA etki-
leşmesine yönelik uygulamaları konulu araştırma çalışmala-
rına katıldı.
1 Kasım 2000-1 Ekim 2001 tarihleri arasında TÜBİTAK-NA-
TO B1 Programından Yurtdışı Doktora sonrası araştırma bur-
su kazanarak“NewMexico State Üniversitesi, Kimya ve Biyo-
kimya Bölümü, Las Cruces, Amerika Birleşik Devletleri’nde
Prof. Dr. Joseph Wang’in “Senso-chip Laboratuvarı”nda na-
nopartiküller ve manyetik partiküllere dayalı nükleik asit
analizlerine yönelik elektrokimyasal sensör teknolojisinin
geliştirilmesi konulu araştırma çalışmalarına katıldı.
“Bilim İnsanı Olmaya Nasıl Karar Verdim ?”
1989 yılında Eczacılık Fakültesi’nde eğitime başladıktan
sonra “Akademisyen Eczacı” kavramı ile tanıştığını söyleyen
Prof. Dr. Gürsan, bilim insanı olmaya karar vermesini şu söz-
lerle ifade ediyor: “Beni bilim insanı olmaya yönlendirenler
arasında, şüphesiz eğitimimizde bilim insanı çizgisiyle rol
model olan değerli hocalarımızın katkısı büyüktür. Zamanla
araştırma yapmak, bilimde yeni birşeyler keşfetmek duygu-
sunun bendeki anlamını ve hayatımdaki önemini, fakültede
öğrenci iken keşfettim ve bu duygu beni hiçbir zaman terk
etmedi.”
“TÜBİTAK BilimÖdülü, 21 Yıllık Emeğimin Taçlandırılması
Demek”
Prof. Dr. Gürsan, Sağlık Bilimleri alanında layık görüldüğü
“TÜBİTAK Bilim Ödülü” nü alınca hissettiklerini şu sözcükler-
le ifade etti:
“2006 yılında “TÜBİTAK Teşvik Ödülü” aldığımda hem çok
mutlu olmuştum, hem de doktorayı tamamladığım süreç-
ten itibaren emeklerimin takdir edildiğini görmek açısından,
TÜBİTAK Teşvik Ödülü beni daha çok motive etmişti. Sağlık
Bilimleri alanında layık görüldüğüm ‘TÜBİTAK Bilim Ödülü’,
mutluluğumu kat ve kat arttırdı, büyük onur duydum. Bu
vesileyle, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. A. Arif Ergin, TÜBİ-
TAK BilimKurulu Üyeleri ve Değerlendirme Kurulu Üyelerine
en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
TÜBİTAK Bilim Ödülü, benim ve ailem için ‘21 yıllık aka-
demik hayatımda verdiğim emeklerin taçlandırılması’ de-
mek. Bu süreçte her türlü zorlukta ailem daima yanımdaydı.
Motivasyonumu ve inancımı bir an bile kaybetmeden hep
çalıştım. Hatta oğlum doğmadan üç gün önce bile labora-
tuvara girip çalıştığımı biliyorum. Lisans ve lisansüstü öğ-
rencilerime de söylerim: Hayatta hedefler hiç bitmemeli,
daima ‘daha iyi neler üretebilirim?’ diye sorgulayıp araştırıp,
çalışmalısınız. Bulunduğunuz noktaya nereden geldiğinizi
hiçbir zaman unutmamalısınız. Akademik süreçte almış ol-
duğunuz unvanlar ve ödüller çalışmadığınız sürece, sizi hiç
bir yere taşımaz.
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ile yaptığımız rö-
portajın tamamını
adresinde bulabilir-
siniz.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook