TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Enstitüsü (YTE) tara-
fından yürütülen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
Projesi 4. Çalıştayı Antalya’da gerçekleşti.
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri’nin (YDO) iş sü-
reçlerini kapsayan ve ihtiyaçlarının analiz edildiği etkinlik,
Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, 58 Yatırım Destek Ofisinden
temsilciler ve BİLGEM YTE KAYS Projesi ekibini bir araya ge-
tirdi.
Kalkınma Bakanlığı Kıdemli Planlama Uzmanı Abdullah
Taban’ın açılış konuşmasıyla başlayan KAYS Projesi 4. Çalış-
tayı, BİLGEM YTE’den KAYS Proje Yöneticisi Ender Özmen’in
projenin gelişimi, mevcut durumu ve planlanan faaliyetleri
hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu sunumuyla devam
etti. KAYS Proje Ekibi’nden, BİLGEM YTE personeli Nesibe
Özen Çinar ise YDO işlemlerinin KAYS yazılımı üzerinden an-
latıldığı ve katılımcıların uygulamalara yönelik yorumlarının
alındığı semineri gerçekleştirdi. YDO’lardan gelen işlevselli-
Yatırım Destek Ofisleri KAYS’ı Kullanıyor
ğe ve kullanılabilirliğe yönelik öneri ve talepler sunuldu ve
katılımcılar tarafından önceliklendirildi. YDO işlemlerine ait
ekranları daha kullanılabilir yapmak amacıyla ekran tasarı-
mı önerileri toplandı. Çalıştayın son gününde önceliklendi-
rilen taleplere ilişkin gerçekleştirim planlaması katılımcılar
ile birlikte yapıldı ve genel değerlendirmeler alındı. Çalıştay
katılımcılarına katılım sertifikalarının takdim edilmesiyle ça-
lıştay son buldu.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi, Kalkın-
ma Ajanslarının kurumsal işleyişlerini güçlendirmek ve ana
hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin artırıl-
masına yönelik olarak 2012 yılında geliştirilmeye başlandı.
YDO’lar, Kalkınma Ajanslarının bünyesinde kurulan, yeni
yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçe-
vesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti
veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini
artırmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bu-
lunarak bölgeye yatırım çekmeye çalışan birimlerdir.
Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE), “Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi” düzen-
ledi.
Atölye, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun Celal Bayar
Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği Uluslararası Engel-
siz Bilişim 2015 Kongresi (BİLTEVT’15) kapsamında gerçek-
leşti. Türkiye’nin birçok yerinden bilişim çalışanları, akade-
misyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin
katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmasında web erişilebilir-
liği ile ilgili teorik bilgi ve uygulamalı örnekler anlatıldı. Ayrı-
ca, TSE K 318 Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) kriteri
olarak yayınlanan rehber ve uygulaması detaylı olarak katı-
lımcılar ile paylaşıldı.
Bunun yanında, kongre kapsamında düzenlenen Türki-
ye’de Web Erişilebilirlik Çalışmaları başlıklı panelde, KAMİS
Projesi’nin amacı, tarihçesi, kazanımları ve hedeflerinin yanı
sıra kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğinin ve erişile-
bilirliğinin öneminden bahsedildi. Kamu internet siteleri
erişilebilirlik çalışmaları kapsamında, kamu kurumlarına
yönelik beklentiler katılımcılar ile paylaşıldı. KAMİS Projesi
kapsamında, kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve eri-
şilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi için rehber-
lik edilmesi, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik hakkında ulusal
farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook