TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ERC Fırsatları Araştırmacılarla Paylaşıldı
TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Dokuz Eylül
Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile işbirliği yaparak An-
kara, İzmir ve İstanbul’da, ERC 2016 çağrılarına yönelik bir
“Bilgi Günü Turnesi” düzenledi.
Bilgi günleri kapsamında ERC Yürütme Ajansı’ndan Birim
Yöneticisi Dr. David Krasa, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire
Başkanı Hakan Karataş ve TÜBİTAK ERC Ulusal İrtibat Nokta-
sından Aslı Vural, ERC 2016 çağrıları, başarılı proje yazma ile
ilgili püf noktaları ve TÜBİTAK’ın ERC özelinde sağladığı ödül
ve destek programları hakkında katılımcılara güncel bilgiler
aktardı. Etkinlikte özellikle TÜBİTAK tarafından yeni yayın-
lanan “ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı” ve ERC’de
birinci değerlendirme aşamasını geçip desteklenmeyen fa-
kat ileride desteklenme potansiyeli yüksek projelere verilen
6.000-12.000 € değerindeki “Eşik Üstü Ödülü” ve ERC tara-
fından desteklenen projelerin Baş Araştırmacılarına verilen
160.000-350.000 € değerindeki “Başarı Ödül Programı” hak-
kında katılımcılarla bilgi paylaşıldı.
Toplam 1,65 milyar € bütçeye sahip ERC 2016 çağrıları
kapsamında yaklaşık 1.000 proje Başlangıç (Starting Grant),
Güçlendirme (Consolidator Grant) ve İleri Düzey (Advanced
Grant) kategorilerinde desteklenecek. Çağrılar, sosyal ve be-
şeri bilimler de dahil olmak üzere tüm araştırma konularına
açık olacak. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacı-
nın kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değer-
lendirilecek.
Detaylı bilgi için
adresi ziyaret
edilebilir.
TÜBİTAK - Mustafa Kemal Üniversitesi İşbirliği
TÜBİTAK ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle Ufuk
2020 Programı Genel, Marie Skłodowska-Curie Araştırma
Burs Programları ve COST Aksiyonları Bilgi Günü gerçekleş-
tirildi.
“Marie Skłodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları”nın
Türkiye Araştırma Alanı’nda duyurulması, programa başvu-
ruların artırılması ve araştırmacıların sorularının yanıtlan-
ması amacıyla düzenlenmekte olan Bilgi Günü serilerinin
devamı olan etkinlik Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, tüm
araştırmacıların katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ka-
ya’nın da katıldığı Program kapsamında TÜBİTAK Uluslarara-
sı İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, Ufuk 2020 Programı
ve TÜBİTAK Ufuk 2020 Destek ve Ödül Programları hakkında
bir konuşma yaptı. Devamında ise Marie Skłodowska-Curie
Araştırma Burs Programları ve COST Aksiyonları hakkında
TÜBİTAK’tan ilgili uzmanlar tarafından katılımcılara detaylı
bilgilendirme sunumları yapıldı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook