TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Japon Üniversiteleri ile Ortak
Projeler Geliştirecek
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) hızlan-
dırıcı teknolojileri ve Hızlandırılmış Kütle Spektrometresi
(AMS) konularında gerçekleştirilen seminerde, Japon üni-
versitelerinden araştırmacılarla hayata geçirilebilecek işbir-
liği imkanları değerlendirildi.
28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen seminer, Yer ve Deniz
Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman’ın açı-
lış konuşması ile başladı. Seminerde daha sonra, TÜBİTAK
MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından, Kalkınma
Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen ve son aşamaya gelmiş
Ulusal 1 MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuva-
rı Projesi’nin yürütücüsü Dr. Turhan Doğan tarafından proje
kapsamında yapılan çalışmalar ve ülkemize kazandıracağı
imkanlar tanıtılarak, bu altyapı sayesinde gerçekleşebilecek
projeler hakkında bilgi verildi.
Seminer kapsamında Japonya’da alanlarında önde ge-
len AMS Laboratuvarı yöneticileri ve araştırmacıları sunum
yaptı. Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiroyuki Matsuza-
ki ve Yasuto Miyake “Hızlandırılmış Kütle Spektrometresi
(AMS) Nükleer Santraller ve Nükleer Santraller Sızıntılarının
(Fukushima Örneği ) İyot İzotopları ile Araştırmaları” ve Tsu-
kuba Üniversitesi’nden Doç.Dr. Sasa Kimikazu ise “Tsukuba
Üniversitesi 6 MV Hızlandırılmış Kütle Spektrometresi (AMS)
Tesisinin Tanıtımı” konularında sunumlar yaptı.
Kamerun Heyeti TÜBİTAK MAM’I Ziyaret Etti
Artech İnşaat firmasının davetlisi olarak ülkemizde bulu-
nan Kamerun Cumhuriyeti Bilimsel Araştırmalar ve İnovas-
yon Bakanlığı Genel Müfettişi Dr. Iroume Roger Noel Baş-
kanlığındaki 6 kişilik heyet, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) ziyaret etti.
Kamerun Cumhuriyeti’nin başkenti Yaounde kentinde “Bi-
lim, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü
(IPSCIT)” kurulması kapsamında MAM’da incelemelerde bu-
lunan heyete, merkezin çalışma alanlarına yönelik bilgiler
aktarılarak, Malzeme Enstitüsü ve Kimyasal Teknoloji Ensti-
tüsü’nde laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirildi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook