TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 16

16
Bülten
KASIM 2015
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin
Japonya’da Türkiye’yi Temsil Etti
Japonya/Kyoto’da düzenlenen “Toplumda Bilim ve Tekno-
loji 12. Forumu (STS Forum) 2015 Toplantısı”na konuşmacı
olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ve TÜBİ-
TAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu katıldılar. Söz
konusu Forum’da yer alan “Big Data” isimli oturuma da ko-
nuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, bu
alandaki küresel çalışmaların yönlendirilmesi ile ilgili ulusal
katkılarımızı paylaştı.
2004 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Toplumda
Bilim ve Teknoloji Forumu (Science and Technology in So-
ciety Forum-STS Forum)”, her yıl bilim, teknoloji ve yenilik
(BTY) alanında farklı ülkelerden üst düzey katılımcıları bir
araya getirmektedir. Forum, BTY alanında faaliyet gösteren
birçok farklı kamu kurumu, özel şirket, sivil toplum örgütü-
nü uluslararası düzeyde önemli sorunları tartışmak amacıy-
la oluşturulmuş etkin bir platformdur.
Ankara İçin Ufuk 2020 Etkinliği
Ufuk 2020 Programının tanıtım toplantısı, ATO ve TÜBİTAK
işbirliğiyle ATO Meclis Salonu’nda düzenlendi. Programın
öğleden sonraki bölümünde ise Ankara’nın Ufuk 2020 pay-
daşlarının katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda,
Ufuk 2020’ye Ankara’nın katılımının artırılması yönünde tar-
tışmalar gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasında, ATOYönetim Kurulu Mu-
hasip Üyesi Erdoğan Yıldırım, sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme için yenilik ve Ar-Ge’ye önem verilmesi gerektiğini
ifade etti. Yıldırım, Ufuk 2020 desteklerinden özellikle Anka-
ra’daki girişimci ve işletme sahiplerinin azami oranda fayda-
lanmasını istedi.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
tarafından gerçekleştirilen sunumda, Ufuk 2020 programı-
na Türkiye’den sunulan proje sayısını artırmanın ve beyin
göçünü tersine çevirmenin ana hedef olduğu belirtildi. Su-
numda, TÜBİTAK’ın Ufuk 2020’ye katılımını özendirmek için
başlattığı destek ve ödül programları hakkında bilgiler ve-
rildi.
P r o f . D r . A . A r i f E r g i n J a p o n y a ’ d a T ü r k i y e ’ y i T e m s i l E t t i
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook