TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye’deki Araştırma Fırsatları
TÜBİTAK, Türkiye’deki araştırma fırsatlarını diğer Avrupa
Ülkeleri ile birlikte Chicago’da tanıttı.
Avrupa Komisyonu liderliğinde ABD’nin Chicago şehrin-
de düzenlenen “Hedef Avrupa Etkinliği”ne TÜBİTAK bu yıl
ilk kez katıldı. Hedef Avrupa Etkinliği, aralarında Almanya,
İsviçre, İsveç, Fransa’nın da bulunduğu 7 Avrupa ülkesinden
TÜBİTAK muadili kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkez-
leri ve Avrupa Komisyonu ile ABD’de yerleşik farklı deneyim
seviyelerindeki araştırmacıların bir araya getirilmesi amacıy-
la 2012 yılından beri düzenleniyor.
Bir tanıtım masası açarak ve sunum yaparak etkinliğe ka-
tılan TÜBİTAK, araştırmacılara, Türkiye Araştırma Alanı (TA-
RAL) hakkındaki son gelişmeler ile yurda dönüş kapsamında
faydalanılabilecek ulusal ve uluslararası fon fırsatları hakkın-
da bilgiler verdi.
Sunumlarda, Ufuk 2020 ERC (Avrupa Araştırma Konseyi-
Europe Research Council) Programı kapsamında tam veya
yarı zamanlı olarak Türkiye’de gerçekleştirilebilecek büyük
bütçeli öncül araştırma fonları; Ufuk 2020 MSCA (Marie Sklo-
dowska Curie Alanı) kapsamında deneyimli araştırmacıların
Türkiye’ye geri dönüşü ve de Türkiye’den ABD’ye araştırma
amaçlı gidiş olanakları ile ilgili bireysel burslar; ABD ve Tür-
kiye arasında ikili anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştirilebile-
cek ortak projeler ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire
Başkanlığı tarafından sunulan burslar hakkında bilgiler ve-
rildi. Ayrıca, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
tarafından yeni oluşturulan Ufuk 2020 ERC ve MSCA Prog-
ramlarına katılımı artırmaya yönelik özel destek ve teşvik
Programları hakkında da katılımcılar tarafından ilgiyle kar-
şılanan bir sunum gerçekleştirildi.
Etkinlikte paylaşılan, yurtdışından Türkiye’ye yeni dönmüş
ya da dönmeyi planlayan Türk veya yabancı araştırmacılara
yönelik araştırma bursu ve araştırma fon fırsatları hakkında
daha detaylı bilgi almak için destinationturkey@tubitak.
gov.tr adresi ile irtibata geçilebilir. Ayrıca MSCA ve ERC Prog-
ramları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
adresi de
ziyaret edilebilir.
Ufuk 2020 Program Komite Delege ve Uzmanları
İstişare Toplantısı
“Ufuk 2020 (U2020) Program Komite Delege ve Uzmanları
İstişare Toplantısı”TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda düzenlendi.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nun açı-
lış konuşmasını takiben Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı
Hakan Karataş, Ufuk 2020 Yol Haritası ve Ödül ve Destek
Programları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantının devamında, farklı alanlarda Avrupa Birliği
nezdinde Türkiye’yi temsilen atanmış U2020 Program Komi-
te Delege ve Uzmanları tarafından katılınan ve U2020 çağ-
rılarının şekillenmesinde etkili olan Avrupa Komisyonu’nun
düzenlediği Program Komite Toplantıları hakkındaki tecrü-
beler aktarıldı. Program’a aktif ve daha etkin katılım için gö-
rüş ve öneriler paylaşıldı. Ülkemizin Program performansını
etkileyen ulusal ve dış kaynaklı sorunlar üzerinde duruldu
ve çözüm önerileri tartışıldı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook