TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 20

20
Bülten
KASIM 2015
TÜBİTAK Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan;
Bilimsel Çalışmaları
Bilimsel araştırmalarını “İlaç-DNA etkileşimleri, aptamer-
protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara daya-
lı dizi seçimli nükleik asit hibridizasyonu ve biyobelirteçlerin
tayinine yönelik “kullan-at” prensibi ile çalışan yeni nesil bi-
yosensör/ aptasensör teknolojilerinin tekli ve çoklu ölçüme
dayalı geliştirilmesi ve uygulamaları” konularında yürüten
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, çalışmalarında man-
yetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen, nanoçubuklar,
nanokablolar, nanopartiküller, dendrimerler, iletken poli-
merler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal biyosen-
sörlerin geliştirilmesini hedefliyor.
Nanoteknolojik ürünlere dayalı kullan-at tipi elektrokim-
yasal ölçüm cihazları geliştirerek, bazı kalıtsal ve bulaşıcı
hastalıklar (Meme kanseri mutasyonu (BRCA 1), Faktör-V Le-
iden mutasyonu ve Hepatit B tayini gibi), gıda patojenleri,
çevresel riskler ve biyolojik tehditlerin tayinini hedefleyen
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, “Örneğin, gıda sek-
töründe Salmonella spp., E. coli gibi patojenlerin tespitinde,
ya da Çölyak hastalarının diyetinde istenmeyen“Gluten”gibi
bazı türlerin tayininde ya da Benzo[a]piren ve estron gibi
çevreyi kirleten kimyasalların tespitinde biyosensörlerin-
de kullanımına yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Bunların
hasta başında veya sahada hemen analize uygulanabilecek
şekilde minyatürize edilmesi ve kullan-at şeklinde kitlerle
sisteme entegrasyonu için çalışmaktayız ” diyor.
2002-2014 yılları arasında Çek Cumhuriyeti, İspanya, Al-
manya, Portekiz, İtalya ve Kuzey İrlanda-İngiltere gibi ül-
kelerin çeşitli üniversite ve araştırma merkezleri’ne misafir
araştırmacı olarak davet edilen ve uzmanlık alanına yöne-
lik proje çalışmalarına katılan Prof. Gürsan, bu kapsamda,
2005 yılında, Kuzey İrlanda Biyomühendislik Araştırma Mer-
kezi’nde (NIBEC) Royal Society (RS) destekli “Study of DNA
Linked Carbon Nanotube Networks for Advanced Genetic
Testing” başlıklı proje çalışmalarını ve Almanya’da Saarland
Üniversitesi, Leibniz-Yeni Materyaller Enstitüsü’nde, Alman
Bilim Vakfı kaynaklı “Interface Controlled Materials” (SFB-
277) başlıklı araştırma proje çalışmalarını tamamladı.
Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan
1972 yılında İzmir’de doğdu. 1989’da İzmir Karataş Li-
sesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Eczacılık Fakültesin-
den üçüncülükle mezun oldu. 1993-1996 yılları arasında
yüksek lisans ve 1996-2000 yılları arasında doktorasını
aynı fakültenin Analitik Kimya Anabilim dalında tamam-
ladı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık
Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda 1994-
2000 yılları arasında araştırma görevlisi, 2000-2003 yılları
arasında yardımcı doçent, 2003-2009 yılları arasında do-
çent olarak görev yaptı. 2009’da profesör unvanı aldı. Ha-
len aynı anabilim dalında profesör olarak çalışıyor. Evli ve
bir çocuk sahibi. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde
İspanyolca biliyor.
“ T Ü B İ T A K B i l i m Ö d ü l ü , 2 1 Y ı l l ı k E m e ğ i m i n T a ç l a n d ı r ı l m a s ı d ı r ”
“TÜBİTAK Bilim Ödülü, 21 Yıllık
Emeğimin Taçlandırılması Demek”
“Motivasyonumu ve inancımı
bir an bile kaybetmeden hep çalıştım.
Hatta oğlum doğmadan üç gün önce
bile laboratuvara girip çalıştığımı
biliyorum.”
Prof. Dr. Gürsan:
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook