TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 24

24
Bülten
KASIM 2015
Nanoteknoloji Kümelenmesi
Proje Öneri Toplantısı
Sanayi, Ar-Ge Merkezi, Üniversite işbirliğiyle ülkemizin na-
noteknolojideki bilim-teknik kapasitesinin güçlendirilmesi,
nanoteknoloji kapsamında pazar payının global ölçekte ar-
tırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet öncesi bir-
likteliğin sağlanması amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın 2016 yılı Kümelenme Destek Programı Çağrısı’na
TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde önerilecek nanotekno-
loji kümelenmesi proje önerilerini değerlendirmek amacıyla
bir toplantı düzenlendi.
Farklı sektörlerden kümelenmede yer alacak 32 firma, 4
Ar-Ge merkezi ve 24 üniversiteden gelen temsilcilerin katılı-
mıyla 16 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Nano-
teknoloji Kümelenmesi proje öneri toplantısı kapsamında,
katılımcılarla istişare edilerek, sektör ihtiyaçlarının belirlen-
mesine yönelik hazırlık çalışmaları başlatıldı. Her sektöre yö-
nelik proje iş planlarının hazırlanması amacıyla Kasım ayının
son haftası TÜBİTAK MAM’da Nanoteknoloji Kümelenmesi
Çalıştayı düzenlenecek.
Nanoteknoloji Kümelenmesi proje önerisi, ülkemizde
enerji, savunma, otomotiv, tekstil, sağlık, elektronik, sensör
ve inşaat sektörlerinde nanoteknoloji konusunda faaliyet
gösteren firmaları, Ar-Ge merkezlerini, üniversiteleri, sanayi
odalarını ve kalkınma ajanslarını kapsıyor.
T Ü B İ T A K M A M
Konya Bilim Merkezi’nde gönüllü çalışan üniversite öğren-
cileri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni (MAM) yakın-
dan tanımak üzere 21 Ekim 2015 tarihinde ziyarette bulundu.
Öğrencilere, Merkezin tanıtımı yapılarak, enstitülerin çalışma
alanlarına yönelik genel bilgiler aktarıldı.
Ziyaret kapsamında ayrıca, TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknolo-
ji Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyotekno-
loji Enstitüsü gezilerek, laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirildi.
Konya BilimMerkezi Gönüllü Öğrencileri TÜBİTAK MAM’daydı
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook