TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarış-
ması’nda Birincilikleri,
- Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları Kate-
gorisinde, Android Cihaz ile Görüntülü Di-
afon ve Kablosuz Kontrol Sistemi Projesi ile
Sinan Divarcı ve Semih Demir,
- Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları Ka-
tegorisinde, Sanal Gerçeklik Konsepti İçeren
Yapay Zeka Türk Daması Projesi ile Burak Kılıç,
Ahmet Emre Alkan ve Sami Engin Yiğiter,
- Akıllı ve Teknolojik Çözümler Kategorisin-
de, Bütünleşik Uçuş Eğitimi Simülasyonu Pro-
jesi ile Emin Berkan Mamak, Caner Topçu ve
Musa Çifcibaşı,
- Bilimsel Çözümler Kategorisinde, Genim:
Gen-Kanser İlişkilerinin Araştırılması İçin Bir
İnformasyon Makinası Tasarımı projesi ile
Muhammed Kocabaş ve Umut Şahin kazan-
dılar.
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri Yarış-
ması’nda Birinciliği,
- Ürün Geliştirme Kategorisinde, İğneli Varis
Tedavilerinde Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş,
Damar Bulunmasını Kolaylaştıran Portatif Gö-
rüntüleme Cihazı Endüstriyel Tasarımı Projesi
İle Gülsevi Esra Uzel,
- Süreç Geliştirme Kategorisinde, Atık Mey-
ve Suyu Posalarının Değerlendirilmesi Projesi
İle Yaşar İpek kazandılar.
Program toplu fotoğraf çekimi ile tamam-
landı.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook