TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 12

12
Bülten
KASIM 2015
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
(ANKOS), Hacettepe Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü (İYTE) iş birliği ile yürütülen 4. Ulusal Açık Erişim
Çalıştayı (AE2015) gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda,
kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere
dijital arşivler aracılığıyla herkesin ücretsiz olarak erişebil-
mesini sağlamak ve açık erişim uygulamaları için gereken
politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının
tartışılması amaçlandı.
Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif
Ergin, teknolojide yaşanan dijital devrimin hayatımızda pek
çok şeyi değiştirdiğini vurgulayarak, dijital teknolojilerin
özellikle akademik yayıncılıkta meydana getirdiği değişik-
liklere dikkat çekti. Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Özelde akademik yayıncılık da dijitalleşmeden/sayısal-
laşmadan etkilenen sektörlerden bir tanesidir. Akademik
yayıncılıktaki içerikler akademisyenlerin, çoğunlukla da
kamu kaynaklarını kullanarak yaptıkları araştırmalar netice-
sinde edindikleri yeni bilgilerden oluşan içeriklerdir. Bu içe-
riğin gerek maliyetler, gerekse süreçler açısından çok daha
verimli olarak tamamlanması ve yaygın bir şekilde paylaşıl-
4 . U l u s a l A ç ı k E r i ş i m Ç a l ı ş t a y ı
4. Ulusal Açık ErişimÇalıştayı
“TÜBİTAK sağladığı imkanlar ve ver-
diği hizmetlerle bugüne kadar Açık
Erişimin önemli bir destekçisi olmuş-
tur ve olmaya da devam edecektir.”
Prof. Dr. A. Arif Ergin:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook