TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde Buluştu
Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordina-
törlüğünde, “Organize Sanayi Bölge Müdürleri Kahvaltısı” ve
“TEYDEB Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”TÜBİTAK
MAM koordinasyonu ile 23 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK
Marmara Teknokent’te (MARTEK) düzenlendi.
MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek’in açılış konuş-
ması ile başlayan etkinliğe, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman
Sarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocae-
li Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Organize
Sanayi Bölge Müdürleri, TÜBİTAK MAM Yönetim Temsilcile-
ri, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Doç. Dr. Hacı Ali Mantar, UME
Müdürü Mustafa Çetintaş, TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal ve
MARTEK’te yer alan Firmaların Yönetim Temsilcileri katılım
sağladı.
Vali Yardımcısı Osman Sarı yaptığı konuşmada, kamu-özel
sektör temsilcilerinin ilişkilerini geliştirerek kaynaşılması
gerektiğini ve işbirliği olanaklarının artırılmasının amaçlan-
dığını ifade ederek, sanayicilerin problemleri ile yakından
ilgilenerek, çözüm üretmeye yardımcı olmak üzere gereken
faaliyetlerin irdeleneceğini vurguladı.
Toplantı kapsamında ayrıca TÜBİTAK MAM, BİLGEM ve
UME tanıtım filmleri izlenerek, yürütülen faaliyetlere ilişkin
genel bilgiler aktarıldı. TEYDEB Ar-Ge Destekleri Bilgilen-
dirme Toplantısı’nda ise TEYDEB yetkilisi Oğuz Özbay tara-
fından bilgilendirme sunumu yapılarak, sanayicilerin proje
başvuruları ile ilgili soruları cevaplandırıldı.
Toplantı TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Yakma ve Gazlaş-
tırma Pilot Tesisi ziyareti ve Enstitü Müdürü Osman Okur ta-
rafından yapılan bilgilendirme ile sonlandırıldı.
Moldova Medya Heyeti TÜBİTAK MAM’da
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından ko-
ordinasyonu yapılan, Moldovalı Medya Mensupları’nın Tür-
kiye ziyareti kapsamında, 16 kişilik heyet TİKA eşliğinde 18
Eylül 2015 tarihinde TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi Yöneticisi Nuh Yılmaz
tarafından karşılanan heyete, MAM tanıtım sunumu yapıla-
rak, çalışma alanlarına yönelik bilgiler aktarılmış ve katılım-
cıların çeşitli konulardaki soruları cevaplandırılmıştır. Top-
lantı sonrasında sergi alanı gezilerek, Enstitülerde yürütülen
faaliyet ve projeler konusunda heyete detaylı bilgilendirme
yapılmıştır.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook