TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 26

26
Bülten
KASIM 2015
T Ü B İ T A K M A M
Türkiye Denizleri Akıntı ve Kirletici YayılımModel Sistemi
Türkiye Denizleri Akıntı Ve Kirletici Yayılım Model Sistemi
Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması Çalıştayı Düzenlendi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç
Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün desteği ile 11 Eylül
2015 tarihinde başlayan “Türkiye Denizleri Akıntı ve Kirletici
YayılımModel Sistemi Geliştirilmesi Fizibilite Çalışması”pro-
jesi çalıştayı, 6 Ekim 2015 tarihinde TÜBİTAK MAM’da ger-
çekleştirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve
İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Çevresi ve Tu-
rizmi Daire Başkanı Nihat Asan ve TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun
Karan tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan Ça-
lıştaya, konunun uzmanı akademisyenler ve paydaş kurum-
lardan 50’yi aşkın kişi katıldı.
Türkiye Denizleri Akıntı ve Kirletici Yayılım Model Sistemi-
nin geliştirilmesi hususunda ulusal kapasitenin ortaya çıka-
8. Termik Santral Çalıştayı
8. Termik Santral Çalıştayı, Kamu-Özel Sektör katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Termik Santrallar
Çalıştayı”nın sekizincisi, TÜBİTAK MAM ve Elektrik Üretim
Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından bu yıl 12-15 Ekim 2015
tarihleri arasında Marmaris-Muğla’da düzenlendi. Toplamda
4 gün ve 6 oturumdan oluşan çalıştayın ana teması “Fosil
Yakıtlı Santralların Mevcut Problemleri ve Çözümleri” olarak
belirlendi.
TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboylu, TÜBİ-
TAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, TÜ-
BİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir
rılması, ulusal izleme programının geliştirilmesi, oşinografik
temelli araştırmalara katkı sağlayarak geleceğe yönelik stra-
tejiler geliştirilmesi ve eylem planlarının oluşturulmasının
hedeflendiği Çalıştayda, yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve
teknikleri kullanılarak, tüm katılımcıların çalışmalara başın-
dan sonuna kadar aktif katılımı sağlandı.
Balıkçı, EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış, Genel Müdür Yardım-
cıları, Daire Başkanları, Termik Santral İşletme Müdürleri,
Şube Müdürleri, TKİ ve TEİAŞ yetkililerinin yanı sıra birçok
üniversite ve özel sektör temsilcileri çalıştaya katılım sağla-
dı. Ayrıca bu sene ilk kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkililer de Çalıştaya katılım
sağladı.
Panel oturumları ve sunumlar ile gerçekleşen Çalıştayda,
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yürütülen “Milli
Projeler”, “Enerji Üretiminde Teknolojik Gelişmeler”, “Çevre
Teknolojileri ve Emisyonlar”, “Kömür ve Su Hazırlama Tekno-
lojileri”, “Elektrik-Kontrol Sistemleri” ve “İş Sağlığı ve Güven-
liği” konuları incelendi.
Bu yıl ilk kez özel sektör temsilcilerinin de katılımının sağ-
landığı Çalıştayda yerli termik santral teknolojilerinde özel
sektörün katkıları da değerlendirildi. Gerek kamu, gerekse
özel sektörde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin
çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca geleceğe yönelik ortaklıkların
geliştirilmesi ile ilgili adımlar atıldı. Bu girişimlerle özel sek-
tör, TÜBİTAK MAM ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin
geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook