TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 18

18
Bülten
KASIM 2015
Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK’ın destekleriyle önde ge-
len 6 Türk Üniversitesi tarafından düzenlenen Konferans’ta
“Avrupa Araştırma Alanı’nda Türk Üniversiteleri”nin yeri tar-
tışıldı. Konferans sonucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi konu-
ya ilişkin bir de deklarasyon yayınladılar.
Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERA
– European Research Area) etkinliklerinin artırılması ve bu
amaç doğrultusunda yükseköğretim sektöründe atılması
gereken adımları desteklemek üzere düzenlenen Konfe-
rans, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Av-
rupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü Ro-
bert-Jan Smits’in katılımı, Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK’ın
destekleriyle Ankara’da gerçekleştirildi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Nobel Ödülü alması nedeniyle
Prof. Dr. Aziz Sancar’ı tebrik ederken, “Benim rüyam, çalış-
malarını Türkiye’de devam ettiren bilim insanlarımızın da
Nobel Ödülü almasıdır” dedi. Konuşmasında ayrıca “Her bir
insanımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için
gerekli iklimi hep birlikte oluşturacağız. Bugün bu iklimi
gerçekleştirebilmek için bu konferans ile önemli bir adım
atılacak” diyen Bakan Işık, Türkiye’deki en önemli eksiklikler-
den birinin işbirliği kültürü olduğunu söyledi.
Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Direktörü
Robert-Jan Smits de konuşmasına Prof. Aziz Sancar’ı aldığı
Nobel ödülü nedeniyle tebrik ederek başlarken, “Prof. Dr.
Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri
A v r u p a A r a ş t ı r m a A l a n ı n d a T ü r k Ü n i v e r s i t e l e r i
Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü alması, Türkiye akademik dün-
yası için de oldukça önemli ve ufuk açıcı. Türkiye’de de çok
önemli araştırmalara imza atan akademisyenler ve üniversi-
teler mevcut” diye konuştu. Türkiye ve AB’nin araştırma ve
inovasyon alanında birlikte çalışmaya her zamandan daha
fazla ihtiyacı olduğunu belirten Smits, “Horizon 2020 (Ufuk
2020) Programı Türkiye’nin de dâhil olduğu en büyük işbir-
liği çalışmalarından bir tanesi. Avrupa Araştırma Alanı (ERA)
olarak araştırma fonlarının daha etkin bir şekilde kullanılma-
sına gayret ediyoruz” dedi. Her alanda olduğu gibi bilimsel
araştırma işbirliklerinde de yaşanan küreselleşme ile birlik-
te Türkiye’de AB (Avrupa Birliği) projelerinin önde gelen 6
üniversitesinin başlattığı girişimin mutluluk verici olduğunu
belirten Robert-Jan Smits, böylece Türkiye ve AB olarak top-
lumsal sorunlara ortak çözümler bulunabileceğini belirtti.
Konferansın ilk gününde Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Rek-
törlerinin katılımıyla ortak bir de deklarasyon yayınlandı.
Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji,
sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği ola-
nakları değerlendirildi. TÜBİTAK Uluslarası İşbirliği Daire
Başkanı Hakan Karataş tarafından Avrupa Araştırma Ala-
nı’nın işleyişine katkı sağlayan en önemli araç niteliğindeki
Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı’na ilişkin ödül ve destek
mekanizmaları hakkında üniversitelerden ve kamu-sanayi
kuruluşlarından gelen 400’ün üzerinde araştırmacı ile gün-
cel bilgiler paylaşıldı.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook