TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 22

22
Bülten
KASIM 2015
“Bilim Diplomasisinde Yeni Sınırlar Konferansı”nda ABD-
AB işbirlikleri tartışıldı.
Türkiye’nin de ortaklarından biri olduğu Avrupa Birliği
Çerçeve Programları projelerinden BILAT USA 2.0 kapsamın-
daWashington’da “Bilim Diplomasisinde Yeni Sınırlar Konfe-
ransı” düzenlendi.
TÜBİTAK’ı temsilen İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürü Dr. Zey-
nep Arzıman Büyükboduk ve Bilimsel Programlar Uzmanı
Dr. Güliz Sütçü’nün katıldığı konferansa, AAAS (American
Association for the Advancement of Science) Eski Başkanı
Nobel ödüllü Peter Agre ve Avrupa Birliği (AB)’nin Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) Nezdinde Büyükelçisi David O’Sul-
livan katıldı.
Konferansta, enerji ve sağlık alanında bilim diplomasisi ile
İzmir, Ufuk 2020 ile Buluştu
Üniversite-Sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi hedefle-
yen ve TÜBİTAK işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE), Teknopark İzmir ve Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Köprü Günleri 2015”
etkinliği İzmir’de gerçekleştirildi.
Bu yılın ana temasının “Ufuk 2020’de Üniversite-Sanayi İş-
birlikleri” olarak belirlendiği, İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Güden’in de katıldığı Köprü Günleri 2015 Etkinliği’nde, Av-
rupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği Direktörlüğü Strateji
ve Genişlemeden Sorumlu Birim Başkanı Kostas Glinos, Fra-
unhofer Enstitüsü Ar-Ge Direktörü Mehmet Kürümlüoğlu,
ATOS Genel Müdür Yardımcısı Josema Cavanillas ve TÜBİTAK
“Bilim Diplomasisinde Yeni Sınırlar Konferansı”
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş konuşmacı
olarak yer aldı. Etkinliğin birinci günü uluslararası projeler-
deki/işbirliklerindeki başarı hikâyeleri, yapılan hatalar ve de-
neyimlerin paylaşımı ile devam etti.
İkinci günde ise, Ufuk 2020 Programı altındaki “Bilgi ve İle-
tişimTeknolojileri”,“Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, De-
niz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi” , “İklim De-
ğişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler” ve “Akıllı,
Temiz ve Entegre Ulaşım”alanlarında ilgili Ulusal İrtibat Nok-
talarının sunumları ve birebir görüşmeler gerçekleştirilerek
somut proje fikirleri geliştirildi.
İ z m i r , U f u k 2 0 2 0 İ l e B u l u ş t u
bilim diplomasisinde ortak ve farklı yaklaşımların yanı sıra
ulusal ve bölgesel düzeylerde olmak üzere kültürel farklılık-
lar ve bunların araştırma işbirliklerine etkileri tartışıldı.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook