TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 10

10
Bülten
KASIM 2015
Ülkemizde ilk defa kurulacak olan “Gelişmiş Üretim ve
Teknoloji Merkezi (Mükemmeliyet Merkezi)” için TÜBİTAK
ile Rolls Royce arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde yü-
rütülen, Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak
endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla
tasarlanan mükemmeliyet merkezine yönelik işbirliği anlaş-
ması için 5 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da bir imza töreni
düzenlendi. Söz konusu işbirliği anlaşması Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve İngiltere Ticaret ve Yatırım Ba-
kanı Lord Maude of Horsham himayelerinde, TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Rolls Royce Küresel
Üretimden Sorumlu Direktörü Dr. Hamid Mughal tarafından
imzalandı.
Gelişmiş Üretim ve Teknoloji Merkezi’nin kamu-özel sek-
tör ortaklığı modeli ile işleyecek bir mükemmeliyet merkezi
olarak ülkemizin başta havacılık olmak üzere bir çok sektöre
yönelik teknolojileri imalat ve uygulama kapasitesini artır-
ması beklenmektedir.
Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, Rolls-Royce’un dünyanın önemli merkezlerinde, ülke-
lerinde mükemmeliyet merkezleri kurma projesinde Türki-
ye’yi de belirlemiş olmasının hem Rolls-Royce hem de Tür-
kiye açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Bakan
Işık, bu merkezde kazan-kazan felsefesinin hayata geçece-
ğini aktardı. Işık, dünyada artık açık Ar-Ge’nin konuşulmaya
başlandığını belirterek, Ar-Ge ile inovasyon alanındaki ulus-
lararası iş birliğinin özellikle bilim ve teknolojinin üretimine
önemli katkılar sağladığını söyledi:
“İnancım bu merkezde yapılacak çalışmaların yeni tek-
nolojilerin üretilmesine ciddi katkılar sağlaması ve bunun
sonucunda üretilen teknolojinin Türkiye’de ve İngiltere’de
üretime geçmiş olması. Türkiye ile İngiltere özellikle bilim ve
teknoloji alanında 2015 yılını Bilim Yılı ilan etmesi vesilesiy-
le daha yakın çalışmaya başladı. Ve özellikle Newton-Katip
Çelebi Fonu vesilesiyle Türkiye ile İngiltere arasında bilim
diplomasisinde ciddi bir yoğunlaşma yaşanıyor. Arzumuz
ve temennimiz Rolls-Royce’un başlattığı bu ‘Türkiye’de mü-
kemmeliyet merkezi kurma, Türkiye’de Ar-Ge yapma’ girişi-
mini İngiltere’nin uluslararası ölçekteki şirketlerinin de takip
etmesi ve Türkiye ile İngiltere’nin bu noktada daha fazla iş
birliği yapması.”
G e l i ş m i ş Ü r e t i m v e T e k n o l o j i M e r k e z i
Gelişmiş Üretim ve Teknoloji
Merkezi İçin İmzalar Atıldı
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook