TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yüklüğü 40 milyar ABD Dolarını bulmaktadır. Türkiye sadece
2014 yılında biyoteknolojik kanser ilaçları için 1,64 milyar
Türk Lirası harcamıştır. Kanser ilaçlarına olan yurt dışı ba-
ğımlılığın azaltılması ve yerli üretimin oluşturulması ama-
cıyla ülkemiz biyoteknolojik ilaçlar alanında yeni bir atılım
içerisine girdi.
BİOSİM projesi, TÜBİTAK’ın hedefleri doğrultusunda yerli
kaynaklar kullanılarak, kamu AR-GE ve yerli ilaç sanayi or-
taklığında, kanser tedavisinde kullanılacak biyobenzer an-
ti-kanser ilacının dünya standartlarında geliştirilmesini ve
üretilmesini hedefleyerek kurgulanmıştır. Bu kapsamda,
biyoteknolojik ilaç üretim teknolojisi için gerekli altyapı ha-
zırlanarak, ilk olarak biyobenzer antikor geliştirilerek küçük
ölçekte canlı hücrelerde üretim yapılacaktır. Üretilen ilacın
özellikleri, uluslararası standartlara uygun laboratuvarları-
mızda kontrol edilip onaylandıktan sonra Nobel İlaç firması
bünyesinde büyük miktarlarda üretilerek hayvanlarda ve
klinik çalışmalarda kullanılacak.
TÜBİTAK tarafından desteklenen 21 milyonTürk Lirası büt-
çeli BİOSİM projesinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine
ve bilimsel birikimine önemli katkılar sağlanacak olmasının
yanı sıra, uluslararası arenada yarışabilecek yüksek standart-
lara sahip biyoteknolojik ilaç altyapısı ülkemize kazandırıl-
mış olacak.
BİOSİM projesiyle ve bu kapsamda kurulacak olan alt-
yapıyla, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Enstitüsü’nün, yeni biyobenzer molekül ve biyoteknolojik
orijinal ilaç geliştirilmesine yönelik yeni projelerin oluşturul-
masında öncü olarak, biyoteknolojik kanser ilacı geliştirme
konusunda Türkiye’de söz sahibi olması hedeflenmektedir.
“Milli Pandemik Grip Aşısı – GRİPA”
Toplum sağlığına ve ekonomiye yıkıcı etkileri olabilecek
küresel grip salgınlarına (pandemi) karşı en etkin korunma
yolu aşılardır. Aşı, hem grip belirtileri başlamadan korunma-
yı sağlaması, hem de gribin yayılmasını engellemesi açısın-
dan stratejik bir üründür. Grip aşısının tedarikinde ülkemiz
tamamen yurt dışına bağlı olup, pandemi durumunda ciddi
bir tehdit altında bulunmaktadır. Türkiye’nin kendi pande-
mi grip aşısını üretebilmesi toplum sağlığı için kritik olduğu
kadar sosyoekonomik etkiler açısından da çok önemlidir.
Pandemi durumunda aşı için gerekli grip virüsünün hızlı bir
şekilde elde edilmesi, çoğaltılması ve etkin bir aşı için, ihti-
yaç durumunda değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, pan-
demiler küresel bir tehdit olduğu için çok büyük bir nüfusa
yetecek kadar aşının üretilmesi gerekmektedir. En son grip
pandemisi, aşı üretim miktarı ve hızı açısından mevcut aşı
teknolojilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini or-
taya koydu.
Günümüzde potansiyel pandemik grip salgınlarına hazır-
lanmak için ayrılan bütçe dünya çapında 10 milyar ABD Do-
larına ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği üze-
re, bir pandemi durumunda ülke güvenliğini sağlamak ve
sosyoekonomik kayıpları engellemek için her ülkenin kendi
aşısını üretebilir halde olması gerekmektedir.
Milli GRİPA projesi ile pandemi sırasında hızlı, emniyetli,
yüksek verimli ve etkin aşıların üretimini sağlayacak ileri bir
teknoloji Türkiye’ye kazandırılacak. Proje sonunda, pande-
minin başlangıç safhalarında, en kısa sürede aşı için gerekli
sentetik virüsün oluşturulması, üretimi ve aşıyı oluşturacak
sürecin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Milli olarak gerçek-
leştirilecek bu teknoloji ile Türkiye pandemi aşı üretimi ya-
pan dünya ülkeleri arasındaki yerini alacak.
ve Grip Aşısı Geliştirilecek
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook