TÜBİTAK Bülten / Sayı 167 - Kasım 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan’ın
konuşması ile devam etti. Yapılan açıklamalarda Motor Mü-
kemmeliyet Merkezi’nin Türkiye açısından önemi vurgulan-
dı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise konuşmasın-
da şunları söyledi:
“Bugün çok önemli bir protokole imza atacağız. Bir Motor
Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Burada belki
de Türkiye’de ilk defa 15 sanayicimizin imzalayacağı, 4 kamu
kurumumuzun imza atacağı önemli bir protokolü hayata
geçireceğiz. Sadece bununla da kalmayacağız, Türkiye’nin
tüm motorla ilgili birikimini burada toplayacağız. Bugün ar-
tık dünyada ilkleri başaran bir ülke konumuna yükselmeye
başladık. Motor Mükemmeliyet Merkezi önce tasarım, sonra
prototip üretimi ve test merkezini içeren bir çalışma. Bura-
da biz ciddi bir yatırım yapacağız ve özel sektöre yük olmak
istemiyoruz. İlk kurulum maliyetini devlet olarak biz karşıla-
yacağız, ondan sonraki maliyetlere ortak olacağız.
15 sanayi kuruluşumuz burada tüm araştırmaları prog-
ram dahilinde yaparak, burada oluşan bilgi birikimi payla-
şılacak. Türkiye için ekonomik faydaya dönüşecek, sosyal
faydaya dönüşecek. 3,5 milyar Dolar ithalat yapan bir ülke,
inanıyorum ki bu mükemmeliyet merkezinde ortaya çıka-
cak sonuçları ticarileştirecek ve belki de 10 milyar Doların
üzerinde ihracat yapan bir ülke konumuna gelecek. Hede-
fimiz bu, bunun için bizim altyapımız var, ihtiyacımız olan
insan kaynağımız var, gerekirse hizmet de satın alırız ve bu
konudaki en profesyonel firmalarla da çalışırız. Her yönüyle
bütün mülkiyet hakları bize ait, motorları üretiriz, hem ken-
di yerli otomobilimizde kullanırız, hem traktörlerimizin ihti-
yacını karşılarız, hem de dünyada motor teknolojisinde söz
sahibi olan bir ülke konumuna geliriz.
Bu projede bizim gerçekten Türkiye’ye örnek olacak
kamu, üniversite, sanayi işbirliğini ortaya koyma arzumuz
var. Türkiye’de üniversitelerin ciddi bir birikimi var. Sanayi-
de pratik zekalı çok sanayicimiz var. Türkiye belirli bir süre
içerisinde 1960’larda hayata geçirmesi gereken bir mükem-
meliyet merkezini önümüzdeki günlerde hayata geçirecek.”
Tüm özel sektör, TÜBİTAK ve Bakanlıkta emek verenlere,
üniversitelerden bu işte görev alacak tüm akademisyenle-
re teşekkür eden Bakan Işık, Motor Mükemmeliyet Merke-
zi’nin ülkemiz ve sanayicimiz için hayırlı olması temennisin-
de bulundu.
Konuşmalardan sonra, TÜBİTAK MAM Başkanı, Sanayi Ge-
nel Müdürü, TÜLOMSAŞ Ar-Ge Dairesi Başkanı, Erkunt Trak-
tör, Hattat Tarım Mak. Hisarlar, Tarmakbir, Tümosan, Ceylan
Otomotiv, Aksa Jeneratör, Anadolu Motor, Başak Traktör,
BMC, Hidromek, Sanko, Taral, Teksan, Türk Traktör yetkilile-
rinin imzaları ile Motor Mükemmeliyet Merkezi Mutabakat
İmza Töreni gerçekleştirildi.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook