TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 12

12
Bülten
EKiM
2016
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye için
Ufuk2020” Projesi kapsamında TÜBİTAK, 30 Eylül 2016 tari-
hinde İstanbul Intercontinental Otel’de uluslararası katılımlı
“Geleceğin Şehirleri (Cities of the Future)”Proje Pazarı etkin-
liğini düzenledi.
Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği 300’e yakın Avrupalı ve
Türk araştırmacı ve özel sektör temsilcisini “Doğa Temelli
Yöntemlerle Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler’’, “Akıllı Kentler
ve Toplumlar”, “Döngüsel Ekonomi”, “Enerji Verimli Yapılar”, “
Avrupa Yeşil Araçlar Girişimi”, “Geleceğin Fabrikaları” alanla-
rına yönelik proje ortaklıkları geliştirmek ve birebir görüş-
meler sağlamak için bir araya getirdi.
“Geleceğin Şehirleri” Proje Pazarı etkinliği sayesinde Türk
akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve di-
ğer kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşları, fikirleri ve
uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa’dan katılımcılarla
Ufuk 2020 Programı kapsamında iş birliği yapma fırsatı ya-
kaladı. 25 farklı ülkeden katılımcılar, Türkiye’den araştırma-
“Geleceğin Şehirleri’
“ G e l e c e ğ i n Ş e h i r l e r i “ İ s t a n b u l ’ d a B u l u ş t u
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook