TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve
Teşvik
Ödülleri 2017 Yılı
Başvuruları Açıldı
sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bundan sonra Esas-
larda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve kurumlar da aday
gösterebilecek. Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerine hayatta olan
adaylar kişisel olarak başvurabilecek ya da aday gösterilebi-
lecek. Hizmet Ödülü için ise kişisel başvuru yapılamayacak,
ayrıca bu ödül için hayatta olma koşulu da aranmayacak.
Başvuru dosyaları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncel-
lenmiş haliyle bulunduğu
/
kurumsal/oduller/icerik-formlar-ve-esaslar
adresinden
yararlanılması önem taşıyor.
TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a ve-
rilen “ Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla ödüller vermek”
görevi kapsamında her yıl düzenlenen “TÜBİTAK Bilim, Özel,
Hizmet ve Teşvik Ödülleri” için 2017 yılı başvuruları açıldı.
Türkiye’nin en prestijli ödüllerine başvurular 15 Aralık 2016
Perşembe günü sona erecek.
Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm bilim
insanları ödüllere başvurabilecek. Ödüllere daha önceden
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook