TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 10

10
Bülten
EKiM
2016
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜBİTAK-
BİLGEMYTE iş birliği ile hazırlanan “2016-2019 Ulusal e-Dev-
let Stratejisi ve Eylem Planı” için tanıtım toplantısı 9 Eylül
2016 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluş-
larının üst düzey yöneticileri, özel sektör yöneticileri, akademis-
yenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mustafa
Koç ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin hazırlanan ey-
lem planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin konuşmasında Ulusal e-Devlet
Stratejisi Eylem Planının hazırlanmasında TÜBİTAK’ın üstlen-
diği rol hakkında bilgi sundu.
“Etkin e-Devlet ile Toplumun Yaşam Kalitesini Artırmak”
20 Haziran 2016 tarihinde başlanan proje ile Türkiye’nin
2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet çalışmalarına yön
vermek üzere milli kabiliyetlerle; merkezi yönetim birimleri,
“ 2 0 1 6 - 2 0 1 9 U l u s a l e - D e v l e t S t r a t e j i s i v e E y l e m P l a n ı ” T a n ı t ı l d ı
“2016-2019 Ulusal e-Devlet
Stratejisi ve Eylem Planı” Tanıtıldı
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook