TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ısı İstanbul’da Yapıldı
(SUPARCO) Tümgeneral Qaiser Anees Khurram yaptı. APS-
CO Genel Sekreteri Dr. Li Xinjun ve Genel Sekreter Yardımcı-
sı Dr. Egemen Özalp, Konsey Hazırlık Toplantısına Başkanlık
ettiler. Toplantıya, İran Uzay Ajansı ve Pakistan Uzay Ajansı
dışında Bangladeş Uzay Araştırmaları ve Uzaktan
Algılama Kurumu, Çin Ulusal Uzay İdaresi,
Moğolistan İletişim ve Bilgi Teknoloji-
leri Kurumu, Peru Uzay Ajansı, Tay-
land Uzay İşleri Ofisi’nden üst
düzey yetkililer katıldı. APS-
CO’nun Dış İlişkiler ve Huku-
ki İşler; Stratejik Planlama
ve Program Yönetimi; Eği-
tim, Kurslar ve Veritabanı
Yönetimi; İdari ve Mali İş-
ler ile ilgili Genel Müdür-
leri tarafından yapılan
sunumlarla 2015-2016
yıllarında gerçekleştirilen
faaliyetlere yönelik rapor-
lar onaya sunuldu. Konsey
Toplantısı İstanbul’un tarihi
ve turistik alanlarında gerçek-
leştirilen sosyal ve kültürel prog-
ramla sona erdi. Bir sonraki Konsey
Toplantısının Tahran’da (İran) düzen-
lenmesi kararlaştırıldı.
APSCO Neler Yapıyor?
Bangladeş, Çin, İran, Moğolistan, Pakistan, Peru, Tayland
ve Türkiye’nin üye; Meksika’nın gözlemci üye; Endonez-
ya’nın üyeliğinin onay aşamasında olduğu organizasyonun
Konsey Toplantılarında, üst düzey katılım sağlanıyor ve
APSCO’nun kararları onaylanıyor. Konsey Toplantılarında
APSCO üyesi ülkeler Bakan, Bakan Yardımcısı, Uzay Ajansları
Başkanları, Müsteşar düzeyinde temsil ediliyor.
APSCO üyeliğimiz kapsamında uzay bilim ve teknolojisi-
nin barışçıl amaçlarla kullanımına dair işbirliği programları-
nındesteklenmesi, kurulması ve güçlendirilme-
si; uzay teknolojileri araştırma, geliştirme,
uygulama ve eğitim alanlarında üye
ülkelerin desteklenmesi; uzay po-
litikalarının değerlendirilmesi
ve uygulanması; üye ülkeler
arasında uzay alanında iş-
birliği, ortak geliştirme ve
gelişmelerin paylaşımının
desteklenmesi; ilgili ku-
rum ve kuruluşlar arası
işbirliğinin iyileştirilmesi;
uzay teknolojisi ve uygu-
lamalarının sanayileştiril-
mesi yönünde çalışmalar
yapılıyor. Üye ülkelerin
ihtiyaçları doğrultusunda
uzay alanında eğitim bursları
veriliyor; ortak projeler, çalış-
taylar, sempozyumlar, eğitimler
ve kurslar düzenleniyor ve uydu
verilerinin paylaşımı sağlanıyor. APS-
CO üyeliğimiz kapsamındaki faaliyetlerden
azami seviyede faydalanmak amacıyla ilgili kurum
ve kuruluşlarımız ile birlikte hareket ediliyor ve bu husustaki
işbirliğimiz gün geçtikte daha da artırılıyor.
APSCO ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için
adresi ziyaret edilebilir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook