TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 22

22
Bülten
EKiM
2016
S u u d i A r a b i s t a n i l e B i l i m v e T e k n o l o j i İ ş b i r l i ğ i P r o t o k o l ü İ m z a l a n d ı
Suudi Arabistan ile Bilim ve Teknoloji
İşbirliği Protokolü İmzalandı
Suudi Arabistan Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Şehri
(King Abdulaziz City for Science and Technology-KACST) ile
Kurumumuz arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Protokolü
imzalandı.
30 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan, iki ülke için
bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyan protokole, Suudi tarafı
adına Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Nizar Obaid
Madani, TÜBİTAK adına ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol
Arcaklıoğlu imza attılar.
Suudi Arabistan Krallığı’nın bilim ve teknoloji politikasını
belirlemede en üst kuruluş konumundaki KACST ile muadili
TÜBİTAK arasındaki işbirliği protokolü, Türkiye ve Suudi Ara-
bistan’daki araştırma kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve
araştırma enstitüleri arasındaki bilim, teknoloji ve inovas-
yon işbirliğini teşvik etmeyi, bu doğrultuda ortak araştırma
projelerini, karşılıklı araştırmacı değişimini ve ortak bilimsel
aktiviteleri desteklemeyi kapsıyor.
Kurumumuz, son bir yıl içerisinde imzalanan Katar ve Filis-
tin anlaşmalarının ardından Suudi Arabistan’la da anlaşma
imzalayarak Ortadoğu’daki bilimsel işbirliği açılımını sürdü-
rüyor. Söz konusu anlaşmaların, ortak ikili işbirliği çağrıları
ve yüksek etkili somut projelerle en kısa zamanda hayata
geçirilmesi planlanıyor.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook