TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
5. Ulusal Açık Erişim Konferansına
TÜBİTAK Evsahipliği Yapacak
5.Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016), İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kü-
tüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi
işbirliği ile 27 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğin-
de Ankara’da gerçekleştirilecek.
“Açık Aksiyonda: Anladık, Destekledik, Sıra Faaliyet-
te” teması ile gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Açık
Erişim Konferansının, ülkemizde açık erişim
hareketinin gelişmesinde ve hedeflerin ya-
kalanmasında önemli bir milat olacağını
belirten TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Meh-
met Mirat Satoğlu, OpenAIRE Projesi ile
ilgili ulusal bir çalıştayla bağlantılı şekil-
de gerçekleştirilecek olan konferans-
ta, ülkemiz ve dünyadan konusunun
uzmanı, yetkin davetli konuşmacılara
yer verileceğini söyledi. Satoğlu, Kon-
feransta aşağıdaki başlıklar üzerinde
durulacağını kaydetti:
• Açık Bilime Doğru Araştırma Veri-
lerinin Yönetimi
• Araştırma Verisi Açık Erişim Politika
Önerileri
• Araştırma Verilerinin Yönetimi: Kütüp-
hanecilerin Yetenek ve Yeterlilik Rolleri ve
Eğitim
• Araştırmalarda Verinin Yeniden Kullanılması-
nın Önemi
• Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygulaması
• OpenAIRE Altyapı Hizmetleri
• Türkiye’de AE Uygulamaları
• AE Kazanımları
• Açık Eğitim Kaynakları
• Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
• TÜBİTAK ve Açık Erişim
• Kurumsal arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar
AE2016’nın gerçekleşeceği tarihleri de içeren 24-30 Ekim
2016 haftasının, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim
Haftası kapsamında “Open in Action” teması ile çeşitli et-
kinliklerle kutlanacağına değinen Satoğlu, “Uzun zamandır
açık erişimi konuşuyoruz ve görüyoruz ki açık erişim daha
bilinir hale geldi. Şimdi araştırmacılar, kütüphaneciler,
öğrenciler ve açık çalışma taahhüdünde bulunan
herkesin araştırmaları açık yapmak için atabi-
leceği küçük adımlara odaklanmalıyız. Açık
erişimi tartışmaktan ziyade önemini be-
nimsemiş olarak tüm paydaşlar kendi
çalışmalarını daha açık ve kullanılabilir
hale getirerek, meslektaşlarını des-
teklemek ve özendirmek için somut
adımlar atmaya başlamalı, araştırma-
da açıklığı bir gerçeklik yapmalıdır.
Tüm üniversite rektörleri, akade-
misyenler, araştırmacılar, yayıncı-
lar, kütüphaneciler, dergi editörle-
ri, araştırma ofisi çalışanları ve fon
sağlayıcı kurumların temsilcilerini
AE2016 Konferansına katılmaya davet
ediyoruz” dedi.
4.sü de TÜBİTAK’ın Evsahipliğinde Ger-
çekleştirilmişti
Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel ya-
yın ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilme-
si, bu yayın ve verilerin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla
erişime açılması, açık erişim (AE) uygulamaları için gereken
politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım altyapıları gibi
konuların tartışıldığı 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015),
19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiş ve üniversiteler, kamu kuruluşları, mesleki
dernekler ve yayıncılık sektöründen 380 civarında delege-
nin katıldığı bu çalıştayın sonuç bildirgesi kamuoyu ile pay-
laşılmıştı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook