TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
mi Kayseri’de Buluştu
köprü görevi gören Teknoloji Transfer Ofislerine, katılımcı
teknoparklara ve üniversitelere teşekkür ediyorum. Paylaş-
mak sinerjiyi artırıyor, bilgiyi artırıyor, elbette kazanımları
artırıyor” dedi.
Ar-Ge – Sanayi – Akademi (ASA) Buluşması Kayseri et-
kinliğinin, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ev sahipliğinde
Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezinde düzenlenen ikinci
gününde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel
Müdürü Dr. Orhan Çömlek açılış konuşmaları yaptılar.
“1. ASA Buluşmasında 49 İş Görüşmesi Yapıldı, 3 Ortaklık
Çıktı”
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek konuşmasında “Türkiye’nin içinden geçtiği kritik
dönemde böyle bir buluşmayı Kayseri’de yapmak ve anlamlı
mesaj vermek adına bu günü önemsiyorum. Bildiğiniz gibi
Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 64’e ulaşmıştır.
Hedef 500 Ar-Ge merkezinin kurulmasıdır. Ar-Ge’ye verilen
önem ve 2023 yılı hedefleri ortada. Bizim üstümüze düşen
görev Ar-Ge, üniversite ve sanayiyi bir araya getirmektir.
İkincisini Kayseri’de düzenledik. Türkiye’nin güzide sanayi-
lerini burada buluşturuyoruz. 23 teknokentten 65 firmamız
etkinliğe katılıyor. Üç Teknoloji Transfer Ofisimiz burada bu-
lunuyor” dedi. Çömlek, Gaziantep’te gerçekleştirilen birinci
Ar-Ge Sanayi Buluşması etkinliğinde 49 iş görüşmesinin ya-
pıldığını ve üç ortaklık çıktığını da sözlerine ekledi.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook